อุบัติการณ์ของวัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน

ผลการรักษผลการรักษาวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนาวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชน

ผู้แต่ง

  • สันติ วงศ์ฝั้น กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยวัณโรค, ผลการรักษา, ปัจจัย

บทคัดย่อ

วัณโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขหลักของประเทศไทย ข้อมูลปีงบประมาณ 2561-2564 โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดลำพูนยังพบผู้ ติดเชื้อวัณโรคอย่างต่อเนื่อง การศึกษาแบบย้อนหลังจากฐานข้อมูล โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคระหว่างปีงบประมาณ 2561-2564 ใน โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินอุบัติ การณ์ของวัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาวัณโรคในโรงพยาบาล ชุมชน ข้อมูลผู้ป่วยประกอบด้วยเพศ อายุ ที่อยู่ โรงพยาบาลที่ขึ้น ทะเบียนรักษา ชนิดของวัณโรค ผลตรวจย้อมเอเอฟบี ผลการตรวจเอช ไอวี โรคประจำตัว ประวัติการเป็นวัณโรคและผลการรักษาวัณโรค  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาด้วยการถดถอยโลจิสติกทวิที่ช่วง ความเชื่อมั่นระดับร้อยละ 95 กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 พบ อุบัติการณ์การเกิดวัณโรคในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูน 58.5,  64.3, 47.8 และ 53.2 ต่อแสนประชากรผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด 644 คน  ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติได้แก่อายุ 15-34 ปี  อายุ 35-54 ปี และอายุ 55-74 ปี ปัจจัยที่มีผลต่อการตายอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ 15-34 ปี อายุ 35-54 ปี อายุ 55-74 ปี และ เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วม โดยผู้ป่วยวัณโรคที่อายุน้อยมีโอกาส รักษาสำเร็จมากกว่าผู้ป่วยวัณโรคสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นวัณโรคมาก่อนและมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมมีโอกาสรักษาสำเร็จลดลง สรุปได้ว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่อายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุ75 ปีขึ้นไป มีประวัติ เป็นวัณโรคมาก่อน และเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมมีโอกาสที่ผลการ รักษาไม่สำเร็จและมีโอกาสเสียชีวิตได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Report of tuberculosis program performance in Thailand 2016-2020. Bangkok, Thailand: Aksorn Graphic and Design Publishing Limited Partnership; 2021

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand. Operational plan to end tuberculosis 2017- 2021. Bangkok, Thailand: Aksorn Graphic and DesignPublishing Limited Partnership; 2017

Bureau of Tuberculosis, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand. National tuberculosis control program guideline, Thailand 2021. Bangkok, Thailand: Aksorn Graphic and Design Publishing Limited Partnership; 2021: p.57-80.

Sirijaichingkul C, Pimpasung J, Choroensri S. Incidence of tuberculosis and factors affecting treatment outcomes in Chum Phae Hospital. KKU J Med 2018;4(3):36-44.

Nunthaiguegool V. Factors related to tuberculosis of tuberculosis patients receiving services in Tuberculosis Clinic, Phiwiang Hospital, KhonKaen Province. J Office DPC 7 KhonKaen 2021;28(2):53-62.

Roektrakoon C, Suggaravetsir P. Factors associated with pulmonary tuberculosis among diabetes mellitus patients in North-Eastern Thailand. J Office DPC 7 KhonKaen 2019;26(3):1-12.

Kittichantharophat C. Risk factors associated with death among new patients with pulmonary tuberculosis in Lampang Province. Acad J Community Public Health 2019;5(3):74-82.

Saetung J. Characteristics and risk factors associated with death during tuberculosis treatment among new patients with pulmonary tuberculosis in the Upper North of Thailand, year 2005-2014. Dis Control J 2017;43(4):436-47.

Sookya W, Inyaphong J. Factors associated with death during tuberculosis treatment among new patients with pulmonary tuberculosis in Health Region 10th. Office Dis Prev Control 10th J 2021;19(2):80-92.

Jantharaksa S. Mortality and associated risk factors of pulmonary tuberculosis patients in Mahasarakham Hospital. Mahasarakham Hosp J 2021;18(2):88-96.

Wannaphongsapak A, Moonfong K. Patients' characteristic and factors related to causes of death in new pulmonary tuberculosis patients in Lamphun Province. Lanna Public Health J 2017;13(2):72-85.

Anunnatsiri S, Chetchotisaked P, Wanke C. Factors associated with treatment outcomes in pulmonary tuberculosis in northeastern Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005;36(2):324-30.

Health Information System Development Office.Thai Health Stat [Internet]. [n.d.] [cited 2022 Oct 23]. Available from: URL: https://www.hiso.or.th/thaihealthstat/area/index.php?ma=1&pf=01818101&tm=2&tp?

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-13