ผลของโปรแกรมส่งเสริมการให้ธาตุเหล็กต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 เดือน

โปรแกรมส่งเสริมการให้ธาตุเหล็กเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กอายุ 6 เดือน

ผู้แต่ง

  • อุบลรัตน์ จันทนะโพธิ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
  • เชาวกิจ ศรีเมืองวงศ์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
  • วิโรจน์ วรรณภิระ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
  • สิริพรรณ ธีระกาญจน์ กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

คำสำคัญ:

โปรแกรมการส่งเสริ, การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, เด็กอายุ 6 เดือน

บทคัดย่อ

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปีเป็น ปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทยและทั่วโลก การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโปรแกรมส่งเสริมการให้ธาตุ เหล็กต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็ก อายุ 6 เดือนที่มารับบริการที่คลินิกเด็กดี ศูนย์สุขภาพเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ในกลุ่มตัวอย่าง 56 คน (กลุ่มศึกษาและกลุ่ม ควบคุมกลุ่มละ 28 คน) กลุ่มศึกษาได้รับโปรแกรมส่งเสริมการให้ธาตุ  เหล็ก ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับคำแนะนำแบบปกติ ศึกษาระดับการมีส่วน ร่วมของผู้ปกครอง, ระดับฮีมาโตคริต และภาวะโลหิตจางของเด็ก  เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ Chi-square, Mann-Whitney U  และ Independent-t ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มศึกษามีจำนวนผู้ปกครอง ที่มีส่วนร่วมระดับมากมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p  = 0.011) เด็กในกลุ่มศึกษามีระดับฮีมาโตคริตสูงกว่าในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.027) สรุปได้ว่าโปรแกรมส่งเสริมการ ให้ธาตุเหล็กช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง, เพิ่มระดับฮีมาโตคริต และฮีโมโกลบินในเด็ก รวมทั้งลดจำนวนเด็กอายุ 6 เดือนที่มีภาวะโลหิต จาง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bureau of Nutrition (BoN), Department of Health, Ministry of Public Health. Guidelines to control and prevent anemia from iron deficiency. 2nd ed. Nonthaburi, Thailand: Bureau of Nutrition (BoN), Department of Health, Ministry of Public Health; 2015.

Thailand Health Intervention and Technology Assessment Program. Draft work standards anemia prevention [internet]. 2014. [cited 2021 March 15]. Available from: https://www. hitap.net/wp-content/uploads/2014/12/Draft-QS-Anemia final.pdf

Royal College of Pediatricians and Pediatrician Association of Thailand. Guideline in child health supervision [internet]. 2014 [cited 2021 March 15]. Available from: http://203.157.71.139/group_sr/allfile/1612321975.pdf

Health Data Center (HDC), Phitsanulok [internet]. 2020 [cited 2021 March 15]. Available from: https://plk.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php/

Nualsithong N, huchongchai T, Thongsawang K. Parental nutrition promotion for preschool children in Tambon Nafai Child Development Centre, Mueang District, Chaiyaphum Province. Reg Health Promotion Cent 9 J [internet]. 2020 [cited 2021 March 15];14(35):483-94. Available from: https://he02.tcithaijo.org/index.php/RHPC9 Journal/article/view/243966/168288

Kodyee S, Thohinung U. Effect of parents’ meal providing behavior promotion on nutritional status among underweight preschool children. TRC Nurs J [internet]. 2020 [cited 2021 March 15];13(2):191-207. Available from: https://he02.tci-thaijo. org/index.php/trcnj/article/view/249776/169716

Boonchuay N, Sanasuttipaun W, Chintanadilok N, Sanpakit K. The effect of the education program on knowledge and care behavior of caregivers of children with thalassemia. J Nurs Sci [internet]. 2016 [cited 2021 March 15];34(3):41-53. Available from: https://he02.tci-thaijo.org /index.php/ns/article/view/77573/62228

Mokrod S. Effect of supportive educative nursing system on maternal care behavior and self-care behavior of school age children with thalassemia [Master’s thesis]. Faculty of Nursing, Chulalongkorn University; 2008. [cited 2021 Mar 16]. Available from: http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/14477/1/Supaporn_mu.pdf

Vallakitkasemsakul C. Research methodology in behavioral sciences and social sciences. [internet]. 2nd ed. Udonthanee, Thailand: Udonthanee Rajabhat University; 2010. [cited 2021 March 16]. Available from: https://pws.npru.ac.th/pheerathano/data/files/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf

Danyuthasilpe C. Pender’s health promotion model and its applications in nursing practice. Songklanagarind Nurs J [internet]. 2018 [cited 2021 March 15];38(2):132-41. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/ article/view/132000/99145

Thunmicboworn S. Pender's health promotion theory. [internet]. Ubon Ratchathani: Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University; [n.d.]. [cited 2021 March 15]. Available from: http://www.nurse.ubu.ac.th/sub/knowledgedetail/PD.pdf

Jaranai P, Nirattharadorn M, Buaboon N. Nutritional health behavior and hematocrit levels of adolescent pregnant women. J Nurs Sci Chulalongkorn Univ [internet]. 2018 [cited 2021 March 15];30(1):59-69. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS/article/view/120583/92047

Lamoh S, Youngwanichsetha S, Thitimapong B. The effects of nutrition promotion program on food and iron supplement consumption behaviors and hematocrit among teenage pregnant women with anemia. NJPH [internet]. 2020 [cited 2021 March 16];31(1):224-36. Available from: https://he02.tcithaijo.org/index.php/tnaph/rticle/view/250710/170416

Boonyaprapapan T, Sangin S, Siriarunrat S. Effects of educative supportive program on self-care behavior and hematocrit level among pregnant women with iron deficiency anemia [internet]. J Faculty Nurs Burapa Univ [internet]. 2018 [cited 2021 March 16];26(4):40-50. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/210847/14601

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-13