การพัฒนารูปแบบการจัดการโควิด-19ในเรือนจำ

รูปแบบการจัดการโควิดในเรือนจำ

ผู้แต่ง

  • จักริน สมบูรณ์จันทร์ โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

คำสำคัญ:

การจัดการ, โควิด, เรือนจำ

บทคัดย่อ

เรือนจำมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากมีผู้ต้องขัง อยู่หนาแน่น การวิจัยแบบศึกษาข้อมูลผู้ป่วยย้อนหลังจากเวชระเบียน แล้วเก็บข้อมูลใหม่ไปข้างหน้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ พัฒนารูปแบบการจัดการโควิด-19 ในเรือนจำแห่งหนึ่งในจังหวัด พิษณุโลกระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2565 วิเคราะห์ด้วย multiple logistic regression และ McNemar  test พบการระบาดโควิด-19 รอบแรก (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565) 2,146 คนจากผู้ต้องขัง 2,540 คน (ร้อยละ  84.5) รอบที่สอง (ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565) 1,745 คนจากผู้ต้องขัง 2,692 คน (ร้อยละ 64.8) พบปอด อักเสบลดลงจากร้อยละ 10 ในการระบาดรอบแรกเป็นร้อยละ 0.3 ในการ ระบาดรอบที่สอง โดยการจัดพื้นที่ลดการระบาดของโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและความเสี่ยงส่วนบุคคล (กลุ่ม 608) เพิ่มความรุนแรง ของโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งการระบาดและความ รุนแรงของโควิด-19 ลดลงหลังการพัฒนารูปแบบการจัดการโควิด-19  ในเรือนจำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปได้ว่าการจัดการโควิด-19 ใน เรือนจำต้องเน้นที่การจัดพื้นที่ร่วมกับการจำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงส่วน บุคคลให้ได้รับการดูแลที่รวดเร็ว ใกล้ชิด และได้รับยาต้านไวรัสอย่าง เหมาะสมเพื่อลดการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำและเพื่อให้ผู้ต้องขัง ปลอดภัยจากโควิด-19

Downloads

Download data is not yet available.

References

WHO. Update-28-covid-19-what-we-know [Internet]. 2020 Jun [cited 2020 Nov 7].Available from: https://www.who.int/docs/default-source/searo/thailand/update-28-covid-19-what-we-know---june2020---thai.pdf?sfvrsn=724d2ce3_0

Worldometers. Covid-19 coronavirus pandemic [Internet]. 2022 Jun [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. COVID-19 situation [Internet]. 2022 Jun 19 [cited2022 Jun 19]. Available from: https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

Intaprasert P. COVID in prison: when prison matters are left behind [Internet]. 2021 May 25 [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://www.sdgmove.com/2021/05/25/prison-covid-19/

Department of Corrections. Corrections tighten measures against COVID- 19 announcement to stop visiting relatives across the country starting April 5, 2021 after the officers and inmates were found infected in Narathiwat Province [Internet]. 2021 Apr 4 [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/40653

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Recommendations for prevention and control of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the event of an outbreak in prisons and correctional institutions [Internet]. 2020 Feb 19 [cited2022 Jun 19]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction23. pdf

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Guidelines for the prevention and response of the COVID-19 outbreak in detention centers in Thailand [Internet]. 2020 Apr 9 [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introducti on24.pdf

Department of Corrections. Press release [Internet]. 2022 Apr 18 [cited 2022 Jun 19]. Available from: http://www.correct.go.th/?cat=39

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Recommendations for surveillance and control of COVID-19 in prisons [Internet]. 2022 Apr 18 [cited 2022 Jun 19]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/introduction/introduction_180465.pdf

Wangthong Hospital. Performance of Prison Project to share doing good to the Nation Religion and King. Document for Inspection of Prison Project to share doing good to the Nation Religion and King Meeting; 2022 July 4; Wangthong Hospital, Phitsanulok, Thailand.

WHO. Mass drug administration: WHO policy update [Internet]. 2016 May 3 [cited 2022 Jun 29]. Available from: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/2016-cha-11-mda-policy-update.pdf

CDC. Use of antimalarials to reduce malaria transmission [Internet]. 2019 Jan 4 [cited 2022 Jun 29]. Available from: https://www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/mda_mft.html

CDC. COVID-19 overview and infection prevention and control priorities in non-U.S. Healthcare settings [Internet]. 2021 Dec 6 [cited 2022 Jun 29]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-us-settings/overview/index.html#prevention-treatment

CDC. How to protect yourself & others [Internet]. 2022 Feb 25 [cited 2022 Jun 29]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

ECDC. How to protect yourself and others [Internet]. [n.d.] [cited 2022 Jun29]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

Cascella M, Rajnik M, Aleem A, Dulebohn SC, Napoli RD. Features, evaluation, and treatment of coronavirus (COVID-19)[Internet]. 2021 May 4 [cited 2022 Jun 29]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

Chiamsiri S. Vaccine-preventable infectious diseases and basic vaccines [Internet]. [n.d.] [cited 2022 Jun 26]. Available from: http://guruvaccine.com/elearn/2-5-1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84/#:~:text=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%20(Prevention)%20%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3,%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%203%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Guidelines for medical practice, diagnosis, care and prevention of infection in hospitals. Case of coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 2021 Nov 2 [cited 2022 Jan 6]. Available from: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_FIle/Bandner_(Big)/Attach/25650929162845PM_25650929131357PM_CPG_COVID-19_v.25_n_20220929.pdf

Department of Medical Services, Ministry of Public Health. Guidelines for medical practice, diagnosis, care and prevention of infection in hospitals. Case of coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 2022 May 18 [cited 2022 Jun 27]. Available from: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/Content_File/Covid_Hea lth/Attach/25650518154445PM_CPG_COVID-19_v.23_n_20220518.pdf

Department of Health, Ministry of Public Health. Group 608 is the group most likely to be vaccinated against COVID-19. Anamai Media [Internet]. 2022 Jan 16 [cited 2022 Dec 12]. Available from: https://multimedia.anamai.moph.go.th/anamai-toons/covid-vaccine-4/

Department of Health, Service Support, Ministry of Public Health. Free medical treatment and UCEP PLUS [Internet]. 2022 Mar 14 [cited 2022 Dec 12]. Available from: https://ddc.moph.go.th/uploads/files/2399420220316025447.jpg

Disorn P, Thaihan C. Guidelines for treating patients with COVID-19 specific evaluations. 4th ed. Document for Guidelines for Caring for COVID-19 Patients Meeting; 2021 Jul 19;Wangthong Hospital, Phitsanulok, Thailand.

Sukawong K. Principles of disease investigation [Internet]. n.d. [cited 2022 Jun 26]. Available from: http://odpc8.ddc.moph.go.th/upload_epi_article/1mpZCcxMFbuj3EkARian.pdf

Sikarin Hospital. Delta coronavirus symptoms: headache, runny nose, flu- like symptoms [Internet].[n.d.] [cited 2022 Jun 29]. Available from: https://www.sikarin.com/health/covid19/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5

Khosravizadeh O, Ahadinezhad B, Maleki A, Najafpour Z, Golmohammadi R. Social distance capacity to control the COVID-19 pandemic: a systematic review on time series analysis. Int J Risk Saf Med 2022;33(1):5-22.

WHO. The Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine: what you need to know [Internet]. 2022 Jun 13 [cited 2022 Jun 29]. Availablefrom: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know?gclid=Cj0KCQjwnbmaBhD-ARIsAGTPcfW4y3OUdZtjR7o_em_8J2W3C3M2WPPLpfxCuSPXnxdIx1AzbXEgu78aAjSzEALw_wcB

Sukawanitsin N. Covid-19 vaccine how effective is it to prevent disease? [Internet]. 2022 Apr 28 [cited 2022 Sep 30]. Available from: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/595/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9419-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/

Hassanipour S, Arab-Zozani M, Amani B, Heidarzad F, Fathalipour M, Martinezde-Hoyo R. The efficacy and safety of favipiravir in treatment of COVID-19: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Sci Rep 2021;11:11022. doi:https://doi.org/10.1038/s41598-021-90551-6.

NHS. Who is at high risk from coronavirus (COVID-19) [Internet]. 2022 Jun 23 [cited 2022 Jun 29]. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/who-is-at-high-risk-from-coronavirus/

Thanasitthichai S, Thaiyakul A, Sanga N, Poovorawan Y, Kwanjaroensub S, Yingin P. Viral infectivity of asymptomatic or mild symptomatic without risk factors COVID-19 case-patients at 7 and 10 days after diagnosis. J Dept Med Serv 2022;47(2):13-21.

Kaso AW, Hareru HE, Kaso T, Agero G. Factors associated with poor treatment outcome among hospitalized COVID-19 patients in South Central, Ethiopia. Bio Med Res Int 2022;Article ID 4551132. Available from: https://doi.org/10.1155/2022/4551132

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-13