ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

การป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

ผู้แต่ง

  • อนัญญา คูอาริยะกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  • กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  • ดวงกมล ภูนวล Faculty of Nursing, Uttaradit Rajabhat University
  • ชมภู่ บุญไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
  • ศรันย์ ปองนิมิตรพร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

คำสำคัญ:

การรับรู้, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, การป้องกันการเกิดโรคไต เรื้อรัง

บทคัดย่อ

ข้อมูลการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังสามารถนำมาวางแผนปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงได้ การวิจัยเชิงวิเคราะห์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังโดยศึกษาผู้ป่วยโรคความดัน โลหิตสูงตามเกณฑ์ที่กำหนดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลป่า เซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 186 คนด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการ ศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่ศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ในการป้องกันการเกิด โรคไตเรื้อรังภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ตนเองในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังภาพรวมอยู่ในระดับดี ในภาพ รวมการรับรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในการป้องกันโรคไตเรื้อรังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป ได้ว่าผู้ป่วยที่รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค รับรู้ความรุนแรงของโรค  และรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติตัวจะมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในการป้องกันโรคไตเรื้อรังดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาเชิงลึกถึงปัจจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Salvador-Gonzalez B, Mestre-Ferrer J, Soler-Vila M, Pascual-Benito L, Alonso-Bes E, Cunillera-Puertolas O. Chronic kidney disease in hypertensive subject > 60 years treated in primary care. Nefrologia [Internet]. 2017 [cited 2022 Jan 10];37(4):406-14. Available from: URL:https://revistanefrologia.com/en-chronic-kidney-disease-in-hypertensive-articulo-S201325141730127X

Weldegiorgis M, Woodwardm M. The impact of hypertension on chronic kidney disease and end-stage renal disease is greater in men than women: a systematic review and meta-analysis. BMC Nephrol [Internet]. 2020 [cited 2022 Jan 8];21(506):1-9. Available from: URL:https://bmcnephrol.biomedcentral. com/articles/10.1186/s12882-020-02151-7.

Hunegnaw A, Mekonnen HS, Techane MA, Agegnehu CD. Prevalence and associated factors of chronic kidney disease among adult hypertensive patients at Northwest Amhara Referral Hospitals, Northwest Ethiopia, 2020. Int J Hypertens [Internet]. 2021 [cited 2022 Jan 10];8 pages. Available from: URL:https://downloads.hindawi.com/journals/ijhy/2021/5515832.pdf

Chuasuwan A, Lumpaopong A, editors. Thailand renal replacement therapy: year 2020. Bangkok, Thailand: The Nephrology Society of Thailand; 2020 [cited 2022 Apr 15]. Available from: URL:https://www.nephrothai.org/wp-content/uploads/2022/06/Final-TRTreport-2020.pdf

Bureau of Non-Communicable Disease, Department of Communicable Disease Control, Ministry of Public Health. Annual report 2020. Bangkok, Thailand: Department of Communicable Disease Control, Ministry of Public Health; 2016.

Thai Hypertension Society. 2019 Thai guideline on the treatment of hypertension [Internet]. 2019 [cited 2022 Nov 30]. Available from: URL:http://www. thaihypertension.org/hypertensiondetail.php?n_id=442

Skinner CS, Tiro J, Chamopion VL. The health belief model. In: Glanz K, Rimer BK, Viswanath K, editors. Health behavior:theory, research, and practice. 5th ed. San Francisco, California State, USA:Jossey-Bass [Internet]. 2015. p.75-8. [cite 2022 Dec 5]. Available from: URL: https://books.google.co.th/books?hl=th&lr=&id=PhUWCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=health+behavior+and+health+education+2015+pdf&

Praiwong C, Satayavongthip W, Sikul P. The study of health beliefs and self-care behaviors of patients with hypertension in Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province. J Nakhonratchasima Coll [Internet]. 2017 [cited 2022 April 27];11(1):107-16. Available from: URL:http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2560Vol11No1_709.pdf

Khamwicha P, Santayopash P, Srisaeng P, Kiriyangam K. Development of self-care behaviors for people with hypertension in Soi Joke Community, Bangsue District, Bangkok Metropolitan. Kuankarun J Nurs 2014;21(2):83-96.

Uttaradit Provincial Public Health Office. HDC database year 2017-2019: Uttaradit [Internet]. 2020 [cited 2020 Jun 2]. Available from: URL: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php

Pa Sao Health Promoting Hospital. Annual fiscal year 2017-2020 performance report of Pa Sao Health Promoting Hospital, Uttaradit. Uttaradit, Thailand: Pa Sao Health Promoting Hospital; 2020.

KooariyakulA, Meesri C. Knowledge and self-care behaviors of patients with hypertension at Tambon Pasao Health Promoting Hospital, Amphur Mueang, Uttaradit Province. Boromarajonani Coll Nurs Uttaradit J [Internet]. 2017 [cited 2022 Apr 16];9(2):28-40. Available from: URL:https://he01.tci-thaijo.org>article>download

Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. The scope of health behavior. In: Glanz K, Rimer BK, Viswanath K, editors. Health behavior:theory, research, and practice. 5th ed. San Francisco, California State, USA:Jossey-Bass [Internet]; 2015. p.3-22. [cite 2022 Dec 5]. Available from: URL: https://books.google.co.th/books?id=PhUWCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=th&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Jirubapa M. The slowly progressive chronic kidney disease from adult to elder persons. J Boromarajonani Coll Nurs, Nakhonratchasima [Internet]. 2014 [cited 2022 Nov 29]; 20(2):5-16. Available from: URL: http://journal.knc.ac.th/pdf/20-2-2557-1.pdf

Data Innovation and Governance Institute, DIGI. Summarize method for calculating a sample using the Taro Yamane formula [Internet]. 2022 [updated 2022 Jul 6; cited 2022 Nov 29]. Available from: URL: https://digi.data.go.th/blog/method-of-controllingthe-sample/

Srisa-ard B, Sitthiporn M. The research regarding rating scale. J Educ Meas Mahasarakham Univ 2019;3(1):1-7.

Suphunnakul P. The data analysis of public health research with statistical package SPSS: from theory to practice. Phitsanulok, Thailand: Faculty of Public Health, Naresuan University; 2015.

Srihamartra W, Buatee S, Sittipakorn S. The relationship between health belief perception and health behaviors in patients with hypertensive crisis. J Boromarajonani Coll Nurs, Nakhonratchasima [Internet]. 2015 [cited 2022 Apr 16];21(2):27-40. Available from: URL: http://journal.knc.ac.th/pdf/21-2-2558-3.pdf

Mbabazia PMT, Chironda G, Gapira EB, Claude SJ, Ndahayo D, Rajeswaran L. Awareness and self-care practice regarding prevention of chronic kidney disease among hypertensive patients at the University Teaching Hospital of Butare, Rwanda. Int J Africa Nurs Sci [Internet]. 2022 [cited 2022 Apr 20];16:1-6. Available from: URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221413912100113X

Khalil A, Abdalrahim M. Knowledge, attitudes, and practices towards prevention and early detection of chronic kidney disease. Int Nurs Rev [Internet]. 2014 [cited 2022 Apr 20];61(2):237-45. Available from: URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24571391/

Rosenthal-Asher D, Maxwell L, Dover W, Sutton S, Cukor D. Perceived risk of kidney disease and its risk factors: results of a community health survey. Nephrol Renal Dis [Internet]. 2016 [cited 2022 Apr 16];1(2):35-7. Available from: URL: https://www.oatext.com/Perceived- Risk-of-Kidney-Disease-and-its-Risk-Factors-Results-of-ACommunity-Health-Survey.php

Goro KK, Wolide AD, Dibaba FK, Fufa FG, Garedow AW, Tufa BE, et al. Patient awareness, prevalence, and risk factors of chronic kidney disease among diabetes mellitus and hypertensive patients at Jimma University Medical Center, Ethiopia. BioMed Res Int [Internet]. 2019 [cited 2022 Apr 16];2019:A613509485. Available from: URL:https://www.hindawi.com/journals/bmri/2019/2383508/

Purateeranrath P, Wongpiriyayothar A. The relationships between health beliefs and health behaviors among essential hypertension patients of Hypertension Clinic, Surin Hospital. Med J Srisaket Surin Burirum Hosp [Internet]. 2019 [cited 2022 Apr 16];34(2):257-72. Available from: URL: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/210083

Anuar H, Shah SA, Gafor H, Mahmood MI, Ghazi HF. Usage of health belief model (HBM) in health behavior: a systematic review. Malaysian J Med Health Sci [Internet]. 2020 [cited 2022 Apr 18];16 (Suppl 11):201-9. Available from: URL: https://medic.upm.edu.my/upload/dokumen/2020112512435726_2020_0366.pdf

Jenjob J, Chomson S. Factors related to blood pressure control behaviors of patients with essential hypertension of Ban Keskasorn Sub- district Health Promotion Hospital, Lankrabue District, Kamphaeng Phet Province. Proceedings of Naresuan Research 12nd: Research and Innovation with National Development; 2017 Jul 21-22;Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-13