การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม

ผู้แต่ง

  • ชลาลัย เขียวสุวรรณ
  • พนารัตน์ เจนจบ -
  • เกศราภรณ์ ชูพันธ์
  • สุทัตรา คงศรี

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การบริหารการพยาบาล, การมีส่วนร่วม, โรงพยาบาลสนาม, การระบาดของ โควิด-19

บทคัดย่อ

รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องมีแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์การระบาด ของโควิด-19 การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ของรูปแบบการบริหารการพยาบาลด้วยการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายฯ ซึ่งมี 2 ขั้นตอน (1) ศึกษาสถานการณ์ด้วยการสนทนา กลุ่มกับผู้บริหารการพยาบาล 59 คน พัฒนา ทดลองใช้ และทดสอบรูป แบบฯ ที่สร้างจากการสนทนา (2) ประเมินประสิทธิผลจากพยาบาล 89  คนและผู้ป่วยโควิด 168 ราย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพดำเนิน การระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือประกอบ ด้วย 1) คู่มือการบริหารการพยาบาลฯ, 2) แนวทางการประชุมระดม สมอง,3) แบบสอบถามความพร้อมในการบริหารตามความรับรู้ของผู้ ป่วยโควิด-19, 4) แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของพยาบาล  และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ซึ่งผลการพัฒนามี  4 ประเด็น คือ 1) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการพยาบาล  2) การประเมินความพร้อมการบริหารการพยาบาล 3) แนวทางการ บริหารการพยาบาล และ 4) การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งพบว่าการรับ รู้สมรรถนะแห่งตนของพยาบาลอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่าการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ  การวางแผนแบบมีส่วนร่วม และการประสานความร่วมมือจากทุกภาค ส่วนเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญ สรุปได้ว่ารูปแบบมีประโยชน์ต่อการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลสนาม ปิดช่องว่างในการรับภาระที่หนักของ บุคลากร และทำให้การดูแลผู้ป่วยได้ผลลัพธ์ที่ดี

Author Biographies

ชลาลัย เขียวสุวรรณ

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 63000

พนารัตน์ เจนจบ, -

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 65000

เกศราภรณ์ ชูพันธ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

สุทัตรา คงศรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 63000

References

World Health Organization. COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan Operational Planning Guideline [Internet]. 2022 [updated 2021 Mar 3; cited 2022 Jul 8]. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-strategic-preparedness-and- responseplan-operational-planning-guideline

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand. Notification of the Ministry of Public Health Re: localities outside the kingdom designated as dangerous communicable disease infected zones of the communicable disease coronavirus 2019 or COVID-19 (No. 2) B.E. 2563 (2020) [Internet]. 2020 [updated 2020 Apr 21; cited 2022 Jul 1]. Available from: https://www. mfa. go.th/en/content/1%E0%B8%9B%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%AB?page=5f22514b78568958aa0d5b85&menu=5d5bd3cb15e39c 306002a9b9

Sirilak S. Thailand's experience in the COVID-19 response [Internet]. 2020 [updated 2020 Aug 24;cited 2021 Mar 12]. Available

from: https://greatermekong.org/thailand%E2%80%99s-experience-covid-19-response

World Health Organization. COVID-19 public health emergency of international concern (PHEIC) global research and innovation forum: towards a research road map [Internet]. 2020 Feb 12 [cited 2021 Jan 30]. Available from:https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-healthemergency-of-international-concern-(pheic)-global-research- and-innovation-forum

Department of Medicine, Ministry of Public Health. Guidelines for preparing areas for widespread outbreaks of coronavirus disease 2019 (COVID-19): Field hospitals [Internet]. 2019. [cited 2022 Jul 8]. Available from:https:// ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_health_care.php

Natsupawat A, Wichaikhum O, Abhicharttbutra T, Akkadechanunt T, Sanlunf SC, Udkuta K. A study of field hospital administrative system in CIVID-19 situation: a case study of Budsarakhum Hospital [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul 8]. Available from: https:// kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/5594/hs2806.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bulajic B, Ekambaram K, Saunders C, Naidoo V, Wallis L, Amien N, et al. A COVID-19 field hospital in a conference centre-The Cape Town, South Africa experience. Afr J Prim Health Care Fam Med 2021;13(1):e1-9. doi: 10.4102/phcfm.v13i1.3140

Kumprasit U. Development of nursing model during the COVID-19 outbreaks: In-Patient Department, Nonthai Hospital. Reg Health Promotion Cent 9 J 2022;16 (1): 30-44.

Sookwong D, Kasikul B, Ngamchuen P, Panichchak K, Triraphi S, Ployprasert P. Crisis development, preparation and management: a case study of the Covid-19 pandemic, Nursing Group, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul 8]. Available from: http://www.ayhosp.go.th/ayh/index.php/ic-news/156-ha/quality-day-2563/5602-mm-research1-qd63

Sathira-Angkura T, Leelawongs S, Srisuthisak S, Puttapitukpol S, Yonchoho N, Jamsomboon K. Development of nursing administration model in the COVID-19 outbreak situation of hospitals under the Ministry of Public Health. J Health Sci 2021;30(2):320-33.

Harapan H, Itoh N, Yufika A, Winardi W, Keam S, Te H, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a literature review. J Infect Public Health 2020;13(5):667-73.

International Council of Nurses. Protecting nurses from COVID-19 a top priority: a survey of ICN's national nursing associations [Internet]. 2020 [updated] 2020 Sep 14; cited 2021 Jan 30]. Available from: https://www.icn.ch/system/files/documents/2020- 09/Analysis_COVID-19%20survey%20 feedback_14.09.2020%20EMBARGOED% 20VERSION_0.pdf

Department of Medical Affairs, Ministry of Public Health. Widespread coronavirus 2019 outbreak: field hospital [Internet]. 2022 [updated 2022 Mar 24; cited 2022 Jul 13]. Available from: https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2022-04-18-1-22-105036167.PDF

Fang D, Pan S, Li Z, Yuan T, Jiang B, Gan D, et al. Large-scale public venues as medical emergency sites in disasters:lessons from COVID-19 and the use of Fangcang shelter hospitals in Wuhan, China. BMJ Glob Health 2020;5(6):e002815. doi:10.1136/bmjgh-2020- 002815

Baughman AW, Hirschberg RE, Lucas LJ, Suarez ED, Stockmann D, et al. Pandemic care through collaboration: lessons from a COVID-19 field hospital. J Am Med Dir Assoc 2020;21(11):1563-7.

Hatch JA. Doing qualitative research in education settings. New York City, New York State, USA: Albany, State University of New York Press; 2002.

Jennings-Sanders A. Teaching disaster nursing by utilizing the Jennings Disaster Nursing Management Model. Nurs Educ Pract 2004;4(1):69-76.

World Health Organization. Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19: interim guidance [Internet]. 2021 [cited 2022 Jan 30]. Available from: www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-forcovid-

Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. New York City, New York State, USA: WH Freeman; 1997.

Veenema TG, Meyer D, Bell SA, Couig MP, Friese CR, Lavin R, et al. Recommendations for improving national nurse preparedness for pandemic response: early lessons from COVID-19 [Internet]. 2020 [cited 2021 Jan 30]. Available from: https://www.center forhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2020/nurse-preparednessreport.pdf

Lester PE, Holahan T, Siskind D, Healy E. Policy recommendations regarding skilled nursing facility management of coronavirus 19 COVID-19): lessons from New York State. J Am Med Dir Assoc 2020;21(7):888-92.

Kanchanawong P, Nawsuwan K, Singwerathrm N. Effects of field hospital service system development on health management and preventive behaviors of personnel and COVID-19 infected patients.J Boromarajonani Coll Nurs, Surin 2012;11(2):121-36.

Khumsaen N. Knowledge, attitudes, and preventive behaviors of COVID-19 among people living in Amphoe U-thong, Suphanburi Province. J Prachomklao Coll Nurs, Phetchaburi Province 2021;4(1): 33-48.

Zhong BL, Luo W, Li HM, Zhang QQ, Liu XG, Li WT, et al. Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross- sectional survey. Int J Biol Sci 2020;16 (10):1745- 52.

Chaudhary MJ, Howell E, Ficke JR, Loffredo A, Wortman L, Benton GM, et al. Caring for patients at a COVID-19 field hospital. J Hosp Med 2021;16(2):117-9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-26