บทบาทสำคัญด้านคลินิกในการช่วยวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน ของค่า Random Urine Amylase

การช่วยวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันของค่า Random Urine Amylase

ผู้แต่ง

  • สนทรา ปิ่นอนุสรณ์ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ:

อะไมเลสในเลือด, อะไมเลสในปัสสาวะ, ค่าจุดตัด

บทคัดย่อ

โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันพบบ่อยทางศัลยกรรมซึ่งวินิจฉัยจากอาการทางคลินิกและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยนิยมใช้ค่า อะไมเลสในเลือด แต่พบว่าค่าความไวไม่แน่นอน ทว่าเมื่อใช้ค่า อะไมเลสในปัสสาวะที่เก็บ 2 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมงพบว่ามีค่าความไว และค่าความจำเพาะสูงกว่าค่าอะไมเลสในเลือด แต่โรงพยาบาลพุทธ ชินราช พิษณุโลกส่วนมากใช้ค่าอะไมเลสในปัสสาวะที่เก็บเมื่อใดก็ได้  ซึ่งยังไม่มีค่าจุดตัดที่ชัดเจน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่า อะไมเลสในปัสสาวะที่เก็บเมื่อใดก็ได้ในการช่วยวินิจฉัยโรคตับอ่อน อักเสบเฉียบพลันโดยเปรียบเทียบกับค่าอะไมเลสในเลือด ศึกษาข้อมูล ย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันที่เข้ารักษา ที่กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งพบว่าค่าจุดตัดของค่าอะไมเลสในเลือดมากกว่า/ เท่ากับ 240U/L โดยราคาค่าตรวจ 110 บาท ส่วนค่าจุดตัดของค่า อะไมเลสในปัสสาวะที่เก็บเมื่อใดก็ได้มากกว่า/เท่ากับ 720U/L โดย ราคาค่าตรวจ 108 บาท ค่าความไวของค่าอะไมเลสในปัสสาวะที่เก็บ เมื่อใดก็ได้และในเลือดเท่ากับร้อยละ 92 และร้อยละ 72.4 ตามลำดับ  ค่าความจำเพาะของค่าอะไมเลสในปัสสาวะที่เก็บเมื่อใดก็ได้และใน เลือดเท่ากับร้อยละ 97 และร้อยละ 93.9 ตามลำดับ เมื่อใช้ทั้งค่า อะไมเลสในเลือดและในปัสสาวะที่เก็บเมื่อใดก็ได้เพียงค่าเดียวหรือทั้ง สองค่าพบว่าค่าความไวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเป็นร้อยละ   97.2 ดังนั้น สามารถใช้ค่าอะไมเลสในปัสสาวะที่เก็บเมื่อใดก็ได้ในการ วินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้ 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fisher WE, Andersen DK, Windsor JA, Saluja AK, Brunicardi FC. Pancreas. In:Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunta JG, Matthews JB, Pollock RE, editors. Schwartz's principles of surgery. 10th ed. New York City, New York State, USA: McGraw Hill; 2015. p.1341-422.

Fisher WE, Andersen DK, Windsor JA, Dudeja V, Brunicardi FC. Pancreas. In:Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Billiar DL, Kao LS, Hunter JG, Hunter JB, Pollock RE, editors. Schwartz's principles of surgery. 11th ed. New York City, New York State, USA: McGraw Hill; 2019. p.1439-44.

Handbook of specimen collection and transport in clinical laboratory [online]. 2014-2022 [cited 2021 Feb 10]. Available from: Labpedia.net: urine amylase

Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, et al. Classification of acute pancreatitis--2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut 2013;62(1):102-11.

Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, Pereira SP, Davidson BR, Gurusamy KS. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2017;4(4):CD012010. doi: 10.1002/14651858.CD012010.pub2

Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, Pereira SP, Davidson BR, Gurusamy KS. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2017;4(4):CD012010. doi: 10.1002/14651858.CD012010

Wani MD, Chalkoo M, Ahmed Z, Yousuf AM, Arafat Y, Shakeeb S, et al. Clinical significance of urinary amylase in acute pancreatitis. Arch Surg Clin Res 2017;1:021-031. doi: 10.29328/journal.ascr.1001004

Terui K, Hishiki T, Saito T, Mitsunaga T, Nakata M, Yoshida H. Urinary amylase/urinary creatinine ratio (uAm/uCr)--a less-invasive parameter for management of hyperamylasemia. BMC Pediatr 2013;13:205. doi: 10.1186/1471-2431-13-205

Urine p amylase [online]. 2017 Dec 6 [cited 2021 Feb 10]. Available from: URL: https://amprohealth.com>check up>urine p amylase

Yang CJ, Chen J, Phillips ARJ, Windsor JA, Petrov MS. Predictors of severe and critical acute pancreatitis: a systematic review. Dig Liver Dis 2014;46(5):446-51. doi: 10. 1016/j.dld.2014.01.158

Zimmerman MK, Friesen LR, Nice A, Vollmer PA, Dockery EA, Rankin JD, et al. Multi-center evaluation of analytical performance of the Beckman Coulter AU5822 chemistry analyzer. Clin Biochem 2015;48(13-14):881-5.

Beckman Coulter AU5800/amylase [online]. 2012 Jan 24 [cited 2012 Mar 20]. Available from: URL: https//www.beckmancoulter.com

Instruction for use: a-Amylase, 2015 Beckman Coulter [online]. 2012 Jan 24 [cited 2012 Mar 20]. Available from: URL: https//www.beckmancoulter.com>techdocs>cis:

Tryliskyy Y, Bryce GJ. Post-ERCP pancreatitis: pathophysiology, early identification and risk stratification, advances in clinical and experimental medicine. Adv Clin Exp Med 2018;27(1):149-54.

Corfield AP, Cooper MJ, Williamson RC. Acute pancreatitis: a lethal disease of increasing incidence. Gut 1985;26(7):724-9.

Lankisch PG, Schirren CA, Schmidt H, Sch?nfelder G, Creutzfeldt W. Etiology and incidence of acute pancreatitis: a 20-year study in a single institution. Digestion 1989;44(1):20-5.

Sartelli M, Wolbrink D, van Goor H. Management of acute pancreatitis [Internet]. 2022 [updated 2021 Nov 08; cited 2022 Mar 10]. Available from: URL: https://www.uptodate.com/contents/management-ofacute-pancreatitis?search=Managemen t%20Acute%20Pancreatitis&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

Lindkvist B, Appelros S, Regner S, Manjer J. A prospective cohort study on risk of acute pancreatitis related to serum triglycerides, cholesterol and fasting glucose. Pancreatology 2012;12(4):317-24.

Joglekar K, Brannick B, Kadaria D, Sodhi A. Therapeutic plasmapheresis for hypertriglyceridemia-associated acute pancreatitis: case series and review of the literature. Ther Adv Endocrinol Metab 2017;8(4):59-65.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-23