การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ด้วยการใช้รูปแบบ การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ

ผู้แต่ง

  • Mayuree Sukupanyaruk
  • Duangjai Lohakritsana
  • Nonglux Boonyia
  • Siriporn Siriwattanapisan
  • Saowakon Muangmoon
  • Khwanla Peukon

คำสำคัญ:

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ, การป้องกันแผลกดทับ, การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

บทคัดย่อ

แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะวิกฤต การวิจัยแบบวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล การป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดด้วยการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โดยเป็นกลุ่มก่อนใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย แผลกดทับ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 65 คน และกลุ่มหลังใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 40 คน และกลุ่มพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย 2 หอ จำนวน 32 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลแผล กดทับ  แบบสอบถามพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับแผลกดทับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในการ ใช้รูปแบบ การดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent t-test และ Fisher's Exact test ผลการศึกษา พบว่า หลังการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ จำนวนการเกิดแผลกดทับลดลงจากร้อยละ 23.1 เหลือร้อยละ 2.5 (p = 0.004) คะแนนเฉลี่ยความรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลแผลกดทับเพิ่มขึ้นจาก 21 คะแนน  เป็น 28 คะแนน (p = 0.001) พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับในระดับมากทุกด้าน สรุปคือการ ใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแผลกดทับสามารถลดการเกิดแผลกดทับ และพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการดูแลแบบนี้ 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mayuree Sukupanyaruk

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Duangjai Lohakritsana

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Nonglux Boonyia

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Siriporn Siriwattanapisan

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Saowakon Muangmoon

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Khwanla Peukon

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-06-18