เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บรรณาธิการแถลง

สมจิต พฤกษะริตานนท์

การยอมรับทางรสชาติของเยลลี่น้ำบีทรูทในอาสาสมัครสุขภาพดี

ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี , นันทนา สมยาประเสริฐ, นรีกานต์ หนุนวงศ์, จิตติมา มุ่งรายกลาง

1-12

ความหลากหลายของยีนคาร์บาพีนีเมสในเชื้อ Carbapenemase-producing Enterobacterales ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ

วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ , พัชรี กัมมารเจษฎากุล, มานพ สุทธิประภา

13-25

กรณีศึกษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูงรุนแรงในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิดเคลียร์เซลล์

ระวีวรรณ วิฑูรย์, อวฤทธิ์ โภคาธิกรณ์, อโนชา วนิชชานนท์

77-88

การฟื้นฟูหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

กรกมล โกฉัยพัฒน์ , อริยจิต มิตรกูล, ศรัณย์ จิระมงคล, พัชร โกฉัยพัฒน์

89-100