เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

Editor’s Note

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

VI-VIII

ความเที่ยงและความน่าเชื่อถือของเตียงรับแรงกด

คุณาวุฒิ วรรณจักร, พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร

14-22

ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุน การจัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์ , เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์, กาญจนา พิบูลย์

23-38