เผยแพร่แล้ว: 2019-12-31

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

1

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับความรู้สึกข้อต่อ กับความสามารถในการทรงตัวในผู้สูงอายุ

นงนุช ล่วงพ้น, พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต, ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์

78-87

ชุดภาพรังสีช่องท้อง: บทบาทที่เปลี่ยนไป ในภาวะปวดท้องเฉียบพลัน

ศรสุภา ลิ้มเจริญ, ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติคุณ

88-99

ความปลอดภัยทางรังสีสำหรับแรงงาน ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก

ช่อแก้ว โตวณะบุตร, อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ, สมจิต พฤกษะริตานนท์

101-116