บรรณาธิการแถลง

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

บทคัดย่อ

เนื่องจากขณะนี้มีโรคอุบัติใหม่ คือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งระบาดในประเทศไทย บูรพาเวชสาร ปีที่ 7 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 จึงถือเป็นโอกาสพิเศษได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพันธุ์ ศิริบริรักษ์ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อและประธานคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา มาให้บรรณาธิการได้สัมภาษณ์ รวมทั้งเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆได้ช่วยกันทบทวนวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักโรคโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น โดยจัดวางบทความพิเศษนี้อยู่ในหลังบททบทวนวรรณกรรม คือในตอนท้ายสุดของวารสารฉบับนี้


ขณะที่เขียนบทบรรณาธิการในวันที่ 16 เมษายน 2563 มีโรคโควิด-19 ที่ confirmed cases จากองค์การอนามัยโลกแล้วกว่า 2 ล้านราย คือจำนวน 2 078 605 ราย มี confirmed deaths จำนวน 139 515 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 6.7 ซึ่งจำนวนการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบอัตราเร่ง (exponential curve) บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่เสียสละอย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากด้วยเช่นกัน


การพัฒนายาต้านไวรัส มีการดำเนินการและออกมาเรื่อยๆ การพัฒนาวัคซีนก็เป็นเรื่องจำเป็น การพัฒนาวัคซีนโดยทั่วไปกว่าจะนำมาใช้ในมนุษย์ได้จะใช้เวลาประมาณ 10 ปี เพราะต้องผ่านกระบวนการค้นคว้า การทดลองในสัตว์ทดลอง การทดลองในมนุษย์ แล้วจึงนำมาใช้กับประชาชน แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การนำวัคซีนป้องกันโรคมาใช้อาจหย่นระยะลงมา 10 เท่า คือเหลือเพียง 1 ปี เท่านั้น ซึ่งตั้งความหวังให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพื่อมวลมนุษย์


คำที่นำมาใช้ในสื่อสังคมขณะนี้และได้ยินจนคุ้นหู เช่น Social distancing, Lockdown, Containing, Silence enemy, PPE ซึ่งจะกล่าวในบทความพิเศษต่อไป


นอกจากนั้น วารสารยังมีกระบวนการดำเนินการตามปกติโดยมีบทความวิจัย 5 เรื่อง และการทบทวนวรรณกรรม 1 เรื่อง


สุดท้ายนี้ คณะบรรณาธิการขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก รวมทั้งการรักษาสุขอนามัย การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคและการดำเนินมาตรการต่างๆของทั่วโลกประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Editor’s Note

Most read articles by the same author(s)