การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับขนมไทยสูตรลดไขมัน

Main Article Content

อลงกต สิงห์โต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตำรับขนมไทยสูตรลดไขมันที่ยอมรับต่ออาสาสมัคร
วิธีการศึกษา ตำรับขนมไทยจำนวน 3 รายการ (ขนมครก ขนมถ้วย กล้วยบวชชี) ได้รับเลือกจากการสำรวจ
และนำมาพัฒนารายการละ 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ใช้กะทิปกติ สูตรที่ใช้กะทิปกติกับกะทิธัญพืชอัตราส่วน 50:50
และสูตรที่ใช้กะทิธัญพืช ทำการทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อทดสอบความพึงพอใจด้านต่างๆ ในอาสาสมัคร
จำนวน 30 คน
ผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของขนมไทยในแต่ละสูตรไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านกลิ่นขณะเคี้ยวของขนมครกและกล้วยบวชชีที่สูตรกะทิธัญพืชน้อยกว่า
สูตรอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) อย่างไรก็ตาม คะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมแต่ละสูตรของ
ทั้ง 3 รายการอยู่ในระดับที่อาสาสมัครให้การยอมรับ
สรุป ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าขนมไทยสูตรลดไขมันที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 รายการได้รับการยอมรับ
จากอาสาสมัคร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Webber L, Kilpi F, Marsh T, Rtveladze
K, Brown M, McPherson K. High rates of
obesity and non-communicable diseases
predicted across latin america. PLoS One.
2012; 7: e39589.

2. Chopra SM, Misra A, Gulati S, Gupta R.
Overweight, obesity and related noncommunicable
diseases in Asian Indian
girls and women. Eur J Clin Nutr. 2013;
67: 688-96.

3. Reba K, Argaw Z, Walle B, Gutema H.
Health-related quality of life of patients
with diagnosed type 2 diabetes in Felege
Hiwot Referral Hospital, North West
Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Res
Notes. 2018; 11: 544.

4. Olawuyi AT, Adeoye IA. The prevalence and
associated factors of non-communicable
disease risk factors among civil servants
in Ibadan, Nigeria. PLoS One. 2018; 13:
e0203587.

5. Srivastav S, Mahajan H, Goel S,
Mukherjee S. Prevalence of risk factors
of noncommunicable diseases in a rural
population of district Gautam-Budh Nagar,
Uttar Pradesh using the World Health
Organization STEPS approach. J Family
Med Prim Care. 2017; 6: 491–7.

6. Aekplakorn W, Chariyalertsak S,
Kessomboon P, Assanangkornchai S,
Taneepanichskul S, Putwatana P.
Prevalence of diabetes and relationship
with socioeconomic status in the Thai
population: National Health Examination
Survey, 2004–2014. J Diabetes Res. 2018;
1; 2018: 1654530.

7. Jitnarin N, Kosulwat V, Rojroongwasinkul N,
Boonpraderm A, Haddock CK, Poston WSC.
Prevalence of overweight and obesity in
Thai population: results of the National
Thai Food Consumption Survey. Eat Weight
Disord. 2011; 16: 242–9.

8. Barnes AS. Obesity and sedentary lifestyles.
Risk for cardiovascular disease in women.
Tex Heart Inst J. 2012; 39: 224–7.

9. Raatz SK, Conrad Z, Johnson LK, Picklo
MJ, Jahns L. Relationship of the reported
intakes of fat and fatty acids to body
weight in US adults. Nutrients. 2017; 9: 438.

10. Banwell C, Dixon J, Seubsman S, Pangsap
S, Kelly M, Sleigh A. Evolving food retail
environments in Thailand and implications
for the health and nutrition transition.
Public Health Nutr. 2013; 16: 608–15.

11. Panda A, Ghosh K, Ray M, Nandi SK, Parua
(Mondal) S, Bera D, Singh SN, Dwivedi SK,
Mondal KC. Ethnic preparation and quality
assessment of Chhurpi, a home-made
cheese of Ladakh, India. J Ethni Foods.
2016; 3: 257-62.

12. Kim YJ, Kang S, Kim DH, Kim YJ, Kim WR,
Kim YM, Park S. Calorie reduction of
chocolate ganache through substitution
of whipped cream. J Ethni Foods. 2017;
4: 51-7.

13. Rueangsri N, Booranasuksakul U, Singhato
A. Development of snack recipes using
sucralose instead of sugar. Journal of
Nutrition Association of Thailand. 2018;
53: 13-24.

14. Mistry P, Stirling H, Callens C, Hodson
J, Batchelor H; SPaeDD-UK project.
Evaluation of patient-reported outcome
measurements as a reliable tool to
measure acceptability of the taste of
paediatric medicines in an inpatient
paediatric population. BMJ Open. 2018;
8: e021961.

15. Sapphanchang W, Wa-Ubon T, Nuket P,
Booranasuksakul U, Rueangsri N, Singhato
A. Development of low-sodium food
recipes according to tathuJaoruen belief:
semha element. Proceedings of the 1st
national graduate research conference
and creative innovation competition;
2017 August 17-18; the empress hotel,
Chiangmai. Chiangmai: Mae Jo University;
2017. 435-45.

16. Imsabai O. Thai desserts cooking
handbook. Sangdad publishing CO.,LTD.
2010; Bangkok.

17. Singh-Ackbarali D, Maharaj R. Sensory
evaluation as a tool in determining
acceptability of innovative products
developed by undergraduate students
in food science and technology at the
University of Trinidad and Tobago. Journal
of Curriculum and Teaching. 2014; 3: 10-
27.

18. Prasert W, Lowithun N, Phawsungthong U.
The development of reduced fat sandwich
spread from soy milk. Thai Agricultural
Research Journal. 2012; 30: 166-76.

19. Saksomboon K, Theprugsa P. Development
of Thai chicken sausage (Kai Yo) by
substituting chicken fat with frozen
rice bran oil. Journal of Science and
Technology. 2015; 23: 797-804.

20. Bayarri S, Taylor AJ, Hort J. The role of fat
in flavor perception: effect of partition and
viscosity in model emulsions. J Agric Food
Chem. 2006; 54: 8862–8.

21. Bolhuis DP, Newman LP, Keast RSJ. Effects
of salt and fat combinations on taste
preference and perception. Chem Senses.
2016; 41: 189–95.

22. Martin B, Golden E, Egan JM, Mattson MP,
Maudsley S. Reduced energy intake: the
secret to a long and healthy life? IBS J Sci.
2007; 2: 35–9.

23. Stroebele N, de Castro JM, Stuht J,
Catenacci V, Wyatt HR, Hill JO. A smallchanges
approach reduces energy intake
in free-living humans. J Am Coll Nutr. 2009;
28: 63–8.

24. Kelishadi R, Pour MH, Zadegan NS, Kahbazi
M, Sadry G, Amani A, Ansari R, Alikhassy H,
Bashardoust N. Dietary fat intake and lipid
profiles of Iranian adolescents: Isfahan
Healthy Heart Program--Heart Health
Promotion from Childhood. Prev Med.
2004 ; 39: 760-6.

25. Chan-o-Cha P. Thailand’s commitment
to global cooperation on NCDs: acting
together now. Lancet. 2019; 393(10166):
11-13.

26. Rippe JM, Angelopoulos TJ. Relationship
between Added Sugars Consumption
and Chronic Disease Risk Factors: Current
Understanding. Nutrients. 2016; 8: E697.

Most read articles by the same author(s)