เผยแพร่แล้ว: 2018-12-31

ปัจจัยเสี่ยงในการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมชนิด

ปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ, ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี, พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์

1-9

ภาวะขาดวิตามินดีในคนไข้เบาหวานชนิดที่ 2

รัชนีพร ชื่นสุวรรณ, สมชาย ยงศิริ, เพ็ชรงาม ไชยวาณิช

10-24

การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบน พื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย

พรชัย จูลเมตต์, รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์, ศศิธร กรุณา, วะนิดา น้อยมนตรี, นารีรัตน์ สังวรวงษ์พนา

25-37

การยอมรับและความพึงพอใจต่อตำรับอาหารลดหวานมันเค็ม

นริศา เรืองศรี, อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล, อลงกต สิงห์โต

38-49

รูปแบบการจัดการภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยจากการทำงานของลูกเรือพาณิชย์

สุริยา โปร่งน้ำใจ, กร ลาวัง, สมชาย ยงศิริ, ผกาพรรณ ดินชูไท, เพ็ชรงาม ไชยวาณิช

50-69

แบบสอบถามคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยชนิด SARC-F มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพ ทางกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุไทย

ปราโมทย์ ธนาศุภกรกุล, อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ, วัลลภ ใจดี, อัจฉรา ปัญญามานะ, สินีนาฏ ทะรารัมย์

87-93

Effect of hip positions on electromyographic activity of vastus medial oblique (VMO) and vastus lateralis (VL) during prone plank exercises

ศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์, พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต, นงนุช ล่วงพ้น

94-104

รายงานผู้ป่วย: โรคไส้ติ่งอักเสบคู่

แพทย์หญิงปองทิพย์ อุ่นประเสริฐ

105-116