กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบสอบถามคัดกรองภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยชนิด SARC-F มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพ ทางกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล