คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

ISSN 2350-9996 (Print)

ISSN 2822-0242 (Online)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - มิถุนายน 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-24

บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

VII-VIII

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิต ของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐในเขตภาคตะวันออก

ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์ , พวงทอง อินใจ, กาญจนา พิบูลย์ , ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข , วิชัย จุลวนิชย์พงษ์

ประสิทธิผลของอุปกรณ์วงล้อบริหารข้อไหล่ร่วมกับรอกคู่เหนือศีรษะในผู้ป่วยข้อไหล่ติด: การศึกษานำร่อง

ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน, นงนุช ล่วงพ้น , ธัญญรัตน์ ศิริสวัสดิ์ , อาภาพร มุระญาติ , บัวสด จิตเพ็ง , วราธเนศ หน่อแก้ว
ดูทุกฉบับ