คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำวารสารบูรพาเวชสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านสาธารณสุข การศึกษาทางคลินิก และการวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัย ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์รับทั้งบทความภาษาไทยและอังกฤษ ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม - ธันวาคม) 

ISSN 2350-9996 (Print)

ISSN 2822-0242 (Online)

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม - ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บรรณาธิการแถลง

สมจิต พฤกษะริตานนท์

การยอมรับทางรสชาติของเยลลี่น้ำบีทรูทในอาสาสมัครสุขภาพดี

นันทนา สมยาประเสริฐ, นรีกานต์ หนุนวงศ์, จิตติมา มุ่งรายกลาง , ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี

1-12

ความหลากหลายของยีนคาร์บาพีนีเมสในเชื้อ Carbapenemase-producing Enterobacterales ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ

วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ , พัชรี กัมมารเจษฎากุล, มานพ สุทธิประภา

13-25

กรณีศึกษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูงรุนแรงในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิดเคลียร์เซลล์

ระวีวรรณ วิฑูรย์, อวฤทธิ์ โภคาธิกรณ์, อโนชา วนิชชานนท์

77-88

การฟื้นฟูหัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

กรกมล โกฉัยพัฒน์ , อริยจิต มิตรกูล, ศรัณย์ จิระมงคล, พัชร โกฉัยพัฒน์

89-100

ดูทุกฉบับ