เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและตรัง รับบทความเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกปีละ 3 ฉบับ

Announcements

ผู้ที่ต้องการส่งบทความ

2022-11-14

ผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความในวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ขอให้ท่านส่งบทความตามรายละเอียดดังนี้

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566) ส่งบทความไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566) ส่งบทความไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2566 นี้

 

ขอขอบพระคุณ

Read more about ผู้ที่ต้องการส่งบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2022): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2022): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-08-15

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1051 (Print)
ISSN 2651-2270 (Online)

tci