เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและตรัง รับบทความเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกปีละ 3 ฉบับ

Announcements

แจ้งรายละเอียดคำแนะนำผู้เขียนเพิ่มเติม

2023-03-20

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ขอแจ้งรายละเอียดคำแนะนำผู้เขียน เพิ่มเติม

ใน link ที่แนบนี้มาค่ะ 

คลิก

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/scnet/about/submissions#authorGuidelines

Read more about แจ้งรายละเอียดคำแนะนำผู้เขียนเพิ่มเติม

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-10

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1051 (Print)
ISSN 2651-2270 (Online)

tci