การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • บทความนี้ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น

  • หากเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย
  • บทความจะต้องพิมพ์ภายใต้รูปแบบตามที่วารสารกำหนดอย่างเคร่งครัด
  • บทความที่ออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ก่อนมีการเผยแพร่จะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงวุฒิหรือกองบรรณาธิการก่อนจึงจะถือว่าหนังสือรับรองการตีพิมพ์จะสมบูรณ์ หากไม่แก้ไขจะถือสิทธื์ว่าไม่สมบูรณ์ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำผู้แต่ง

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับผู้เขียน

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดไฟล์)

ใบชำระค่าตีพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (ดาวน์โหลดไฟล์)

1. วารสารฯ จะดำเนินการ เก็บค่าตีพิมพ์หลังจากบรรณาธิการวารสารตอบรับการตีพิมพ์ ซึ่งจะมี e-mail แจ้งเตือนการตอบรับ และแจ้งรายละเอียดชำระค่าตีพิมพ์ โดยส่ง e-mail ผ่านเว็บไซต์ Thaijo2 ในบทความที่ท่าน submission มา

2. ผู้เขียนต้องชำระการตีพิมพ์บทความ

          2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน

- บทความภาษาไทย                จำนวน 5,000 บาท

- บทความภาษาอังกฤษ             จำนวน 6,000 บาท

3. อาจารย์ นักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ไม่ต้องชำระค่าตีพิมพ์

4. จำนวนคำในบทคัดย่อภาษาไทยไม่เกิน 400 คำ และภาษาอังกฤษไม่เกิน 400 คำ

 

 

ใบชำระค่าตีพิมพ์

ใบชำระค่าตีพิมพ์

นโยบายส่วนบุคคล