Editorial Team

ที่ปรึกษา
นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ, ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
อาจารย์ ดร.ศุลีพร เพชรเรียง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
อาจารย์ สุทัศน์ เหมทานนท์, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
อาจารย์ นิมัศตูรา แว, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
อาจารย์ เพ็ญศรี ทองเพชร, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
อาจารย์ ประไพพิศ สิงหเสม, ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
อาจารย์ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
อาจารย์ สุนทร ปราบเขต, ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
 
บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ปฐมามาศ โชติบัณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร, ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน

ศาสตราจารย์ ดร.เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จรจิตร, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล, มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ, มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย, มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ุ ศิริพันธ์ุ, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ุ, มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ ดร.อาจินต์ สงทับ, มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม, วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Mr.Patrick Wauters, English Lanaguage Editor,  เขตดินแดง กรุงเทพฯ

อาจารย์ ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน, วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา จันทรา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

อาจารย์ ดร.รัถยานภิศ รัชตะวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร.รจนา วิริยะสมบัติ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

อาจารย์ ดร.สาดี แฮมิลตัน, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

อาจารย์ ดร.พยงค์ เทพอักษร, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

อาจารย์ ดร.ปรียนุช ชัยก้องเกียรติ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร อุทัยพันธ์, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

กองจัดการ

นายจักรกฤษณ์ ศรีวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

นางสาวกมลวรรณ จันทร์เพศ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา