เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของคณะอาจารย์ บุคลากร  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ของบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า และผู้สนใจ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ และสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์กรความรู้และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้

Peer Review Process

กองบรรณาธิการจะตรวจสอบคุณภาพผลงานวิชาการของผู้นิพนธ์ โดยส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหานั้น ๆ เพื่อประเมินคุณภาพผลงาน และพิจารณาก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้ ข้อความหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ของผู้นิพนธ์ เป็นความเห็นส่วนตัว โดยกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นชอบด้วยเสมอไป

Publication Frequency

กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Open Access Policy

1.ผู้เข้าชมสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. ทางวารสารฯไม่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้นิพนธ์บทความ แต่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ ทั้งบุคลากรในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ และนอกเครือข่าย ตามที่วารสารฯกำหนด

3. ในปี พ.ศ.2562 ทางวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้จะออกวารสารฉบับพิเศษเพื่อรองรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสถาบันพระบรมราชชนก ทั้งนี้บทความที่คัดเลือกจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านอีกครั้งและดำเนินตามกระบวนการของวารสารทุกขั้นตอน

Journal History

กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 และเริ่มผลิตวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ปี พ.ศ.2557

บรรณาธิการวารสาร พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 ดร.มาริสา สุวรรณราช

บรรณาธิการวารสาร พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ