เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของคณะอาจารย์ บุคลากร เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุขการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ของบุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศิษย์เก่า และผู้สนใจ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ และสถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุข ในเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)

กระบวนการทบทวนบทความ (Peer Review Process) 

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์
จำนวน 3 ท่าน ต่อบทความโดยผู้พิจารณาบทความ ( Peer - review จะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาเช่นกัน ( Double blind ทั้งนี้บทความหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ บุคคลอื่นและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ชนิดของบทความ (Types of articles)

บทความวิจัย บทความวิชาการด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุขการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดการเผยแพร่ (Publication Frequency)

กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

นโยบายการเข้าถึงบทความ (Open Access Policy)

1.ผู้เข้าชมสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. ทางวารสารฯไม่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้นิพนธ์บทความ แต่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ ยกเว้นอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาไม่ต้องจ่าค่าตีพิมพ์

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

วารสารฯ จะดำเนินการเก็บค่าตีพิมพ์หลังจากบรรณาธิการวารสารตอบรับการตีพิมพ์  (Accepted) ในระบบ ซึ่งจะมี e-mail แจ้งรายละเอียดชำระค่าตีพิมพ์โดยผู้เขียนต้องชำระการตีพิมพ์บทความ ดังนี้

    บทความภาษาไทย              จำนวน 5,000 บาท

    บทความภาษาอังกฤษ          จำนวน 6,000 บาท

หมายเหตุ อาจารย์ นักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ไม่ต้องชำระค่าตีพิมพ์

แหล่งสนับสนุน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

เจ้าของวารสาร (Publisher)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ประวัติวารสาร

กองบรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 และเริ่มผลิตวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ปี พ.ศ.2557

บรรณาธิการวารสาร พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 ดร.มาริสา สุวรรณราช

บรรณาธิการวารสาร พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ผศ.ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ