เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขในเขตภาคใต้ ประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาและตรัง รับบทความเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกปีละ 3 ฉบับ

Announcements

ปิดรับบทความใหม่ (ชั่วคราว)

2023-06-11

วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้

ขอปิดรับบทความใหม่ชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ขอบคุณครับ/ค่ะ

งานวารสารฯ

Read more about ปิดรับบทความใหม่ (ชั่วคราว)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023): ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (2023): ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-08-13

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN 2408-1051 (Print)
ISSN 2651-2270 (Online)

tci