ผลของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินนับก้าวต่อสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดของวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน

  • ศุภวรรณ ชาติศรินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
  • รชานนท์ ง่วนใจรัก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
คำสำคัญ: เดินนับก้าว, กำกับตนเอง, สมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด, น้ำหนักเกิน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experimental research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินนับก้าวต่อสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดของวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเพื่อให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครอายุ 25-45 ปี ดัชนีมวลกาย 23-29.9 กก./ม² จำนวน 68 คน คัดเลือกด้วยวิธีการจับคู่ตัวแปรเพศ และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 34 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเดินนับก้าว 12 สัปดาห์ ประกอบด้วย
1) กระบวนการสังเกตตนเองเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การให้ความรู้และฝึกตั้งเป้าหมายในการเดิน 2) กระบวนการตัดสินผลที่ตนปฏิบัติได้ กิจกรรมเดินออกกำลังกาย 10,000 ก้าว และ 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มควบคุมไม่ได้รับโปรแกรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย บันทึกทดสอบการเดิน 6 นาที ชั่งน้ำหนักและวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านต่างๆ ด้วยสถิติ Paired t–test และ Independence t-test ผลการวิจัยพบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ การปฏิบัติตัวในการออกกำลังกาย ดัชนีมวลกาย อัตราการเต้นหัวใจขณะพักและผลทดสอบระยะทางในการเดิน 6 นาที ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนทดลอง และดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินนับก้าวที่จัดขึ้น มีประสิทธิผลทำให้มีพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพหัวใจหลอดเลือดดีขึ้นได้ สามารถนำไปใช้สร้างเสริมสุขภาพแก่กลุ่มอื่นได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-01
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ