อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4

ผู้แต่ง

  • ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ
  • นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ
  • ณรงค์ชัย สังซา
  • ชิตเขต โตเหมือน
  • วงษ์กลาง กุดวงษา
  • พงษ์เดช สารการ

คำสำคัญ:

มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย, ปัจจัยพยากรณ์โรค, อัตรารอดชีพ

บทคัดย่อ

abs05.png

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-12