ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย

  • ชิตเขต โตเหมือน
  • นันทิพัฒน์ พัฒนโชติ
  • ณรงค์ชัย สังซา
  • ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ
  • วงษ์กลาง กุดวงษา
  • พงษ์เดช สารการ
คำสำคัญ: มะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย, ปัจจัยพยากรณ์โรค, อัตรารอดชีพ

บทคัดย่อ

abs04.png

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2018-06-12
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
นิพนธ์ต้นฉบับ