การประเมินการปนเปื้อนปริมาณเชื้อราในอากาศภายในห้องเรียนและ ห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • นุชจรี นะรินยา
  • ขนิษฐกุล คูณเมือง
  • พรพรรณ สกุลคู

คำสำคัญ:

เชื้อราในอากาศ, ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, ปริมาณเชื้อราในอากาศ

บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณเชื้อราในอากาศภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 ห้อง เก็บตัวอย่างห้องละ
2 ครั้ง ครั้งละ 33 จุดเก็บตัวอย่าง ทั้งหมด 66 ตัวอย่าง โดยทำการศึกษาในช่วง
เดือนมิถุนายน 2559-เดือนกรกฎาคม 2559 ด้วยเครื่องมือ SKC Biostage
single-impactor โดยใช้หลักการเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศตามคำแนะนำ
ของ NIOSH Method 0800
ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณเชื้อราในอากาศทั้งหมดภายใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเทียบ
กับค่ามาตรฐานอยู่ในระดับดี (ไม่เกิน 500 CFU/m3) ซึ่งห้องภูฝอยลม มีปริมาณ
เชื้อราในอากาศเฉลี่ยมากที่สุด คือ 319.79 CFU/m3 รองลงมาที่พบค่าเฉลี่ย
ปริมาณเชื้อราในอากาศระหว่าง 100-300 CFU/m3 มีจำนวน 12 ห้อง จากค่ามาก
ไปน้อย ดังนี้ 1) ห้องเรียน PH2304 เท่ากับ 205.83±1.24 CFU/m3 2) ห้องภู
พานคำ เท่ากับ 187.28 CFU/m3 3) ห้องภูเก้า เท่ากับ 183.31±1.87 CFU/m3
4) ห้อง PH2305 เท่ากับ 167.85±2.50 CFU/m3 5) ห้อง PH2303 เท่ากับ
154.60±6.24 CFU/m3 6) ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เท่ากับ 152.83±1.25 CFU/m3 7) ห้อง PH2302 เท่ากับ 144.88±9.99 CFU/m3
8) ห้อง PH2306 เท่ากับ 144.88±5.00 CFU/m3 9) ห้อง PH2307 เท่ากับ
123.68±5.00 CFU/m3 10) ห้อง PH2301 เท่ากับ 113.96±1.25 CFU/m3 11)
ห้อง PH2309 เท่ากับ 109.54±4.99 CFU/m3 และ 12) ห้อง PH2308 เท่ากับ
100.71±2.50 CFU/m3 ตามลำดับ ส่วนห้องที่พบค่าเฉลี่ยปริมาณเชื้อราในอากาศ
ต่ำกว่า 100 CFU/m3 มีจำนวน 5 ห้อง จากค่ามากไปน้อย ดังนี้ 1) ห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา เท่ากับ 87.46±1.25 CFU/m3 2) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 2 เท่ากับ 84.8±2.50 CFU/m3 3) ห้องปฏิบัติการ Atomic Absorption
เท่ากับ 75.97±7.50 CFU/m3 4) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม1
เท่ากับ 75.38±1.67 CFU/m3 และ 5) ห้องปฏิบัติการ Air Monitoring Laboratory
เท่ากับ 56.54±14.99 CFU/m3 ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-11

ฉบับ

บท

นิพนธ์ต้นฉบับ