เผยแพร่แล้ว: 26-04-2023

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั้ม บุญรอด

ภาวะอ้วนที่ส่งผลต่อระดับธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และทารก

บุษกร สังข์สุวรรณ, นนทกร แก้วสุวรรณ, ภัททิยา ลายทิพย์, กัญญารัตน์ ยอดเสน, วิชชาดา สิมลา

43-49