วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข เป็นวารสารวิชาการของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ดังนี้

    บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

          1. ผู้นิพนธ์รับรองว่าผลงานที่ส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

          2. ผู้นิพนธ์รับรองว่าเนื้อหาในผลงานเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้นิพนธ์เอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม

          3. ผู้นิพนธ์ต้องเตรียมต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนดใน “คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ”

          4. ผู้นิพนธ์ยินดีแก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และบรรณาธิการเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด

          5. ผู้นิพนธ์รับรองว่าผลงานวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว

          6. ผู้นิพนธ์รับรองว่าบทความที่ส่งมาได้รับความเห็นชอบจากผู้นิพนธ์ร่วมทุกท่านแล้ว

          7. ผู้นิพนธ์รับรองว่าผลงานได้ผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์หรือโปรแกรมอื่นที่เทียบคียง (กรณีดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์) พร้อมแนบหลักฐาน (ถ้ามี)

          8. ผู้นิพนธ์รับทราบว่าบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข ไม่สามารถนำไปตีพิมพ์ซ้ำในวารสารฉบับอื่นได้

          9. ผู้นิพนธ์ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (ถ้ามี)

    บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ (Duties of Editors)

          1. บรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณาความครบถ้วน สมบูรณ์ และคุณภาพของบทความ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธาณรสุข

          2. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่จากที่อื่นมาแล้วทั้งในรูปแบบของวารสาร หรือ บทความหลังการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการฉบับเต็ม (Proceeding)

          3. บรรณาธิการต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของผู้นิพนธ์หรือผู้ประเมินบทความ

          4. บรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกและพิจารณาตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินแล้ว โดยพิจารณาจากผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ความสำคัญ ความทันสมัย ความชัดเจน และความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายของวารสาร

          5. บรรณาธิการต้องไม่ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ข้อสงสัยเหล่านั้

          6. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน

          7. บรรณาธิการต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) และหากมีหลักฐานหรือข้อยืนยันที่ชัดเจนว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น บรรณาธิการจะปฏิเสธการตีพิมพ์บทความนั้นๆ

    บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

          1. เมื่อทรงคุณวุฒิได้รับการประสานให้พิจารณาประเมินบทความ ขอให้แจ้งตอบรับให้บรรณาธิการวารสารทราบ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ หรือรู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างอิสระได้ ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิปฏิเสธการประเมินบทความ

          2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จะได้รับการประสานขอให้ประเมินบทความในสาขาที่ท่านมีความเชี่ยวชาญ โดยมีการประเมินและวิจารณ์เนื้อหาเชิงวิชาการ และให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้นิพนธ์ในการอ้างอิงที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือ มิใช่ ประเมินเฉพาะรายละเอียดของภาษาหรือ Format และไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ

          3. ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วเห็นว่าบทความที่ประเมินมีความเหมือน หรือซ้ำซ้อนกับผลงาน/บทความชิ้นอื่นๆ ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย เพื่อป้องกันการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)

          4. ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ (Confidentiality)