ที่ปรึกษา

รศ.สราวุธ สุธรรมมาลา
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ตั้ม   บุญรอด   คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

กองบรรณาธิการ
รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.ดุษณีย์ สุวรรณคง          คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.สุปานดี มณีโลกย์                คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์สุธีร์ อินทร์รักษา           คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์          คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์วิชชาดา สิมลา             คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.ยมล พิทักษ์ภาวศุทธิ     คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.พิรุณรัตน์ แซ่ลิ้ม            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์                 สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์  อึ้งเจริญ       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์             คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร.นุจรีย์ แช่จิว                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                                                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชกรหญิง ดร. ปุญชรัสมิ์    ศิริทรัพย์   ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ดร.เจษฎา สุราวรรณ์                 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ผศ.ดร.ชนันญา จิระพรกุล         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย            คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุภาวดี พันธุมาศ                 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค         สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผศ.ดร.กฤตปภัช  ตันติอมรกุล   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองจัดการวารสาร
อาจารย์วิชชาดา สิมลา             คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ           
นางสาวขวัญใจ ณ ไพรี             คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ