เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข

2021-09-02

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทุกๆ หน่วยงาน ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่มีเนื้อหาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/about/submissions  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): มกราคม - เมษายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 26-04-2023

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตั้ม บุญรอด

ภาวะอ้วนที่ส่งผลต่อระดับธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์และทารก

บุษกร สังข์สุวรรณ, นนทกร แก้วสุวรรณ, ภัททิยา ลายทิพย์, กัญญารัตน์ ยอดเสน, วิชชาดา สิมลา

43-49

ดูทุกฉบับ