เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข

2021-09-02

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทุกๆ หน่วยงาน ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่มีเนื้อหาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/about/submissions  

       วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุขเป็นวารสารวิชาการที่ทางบรรณาธิการมีความตั้งใจให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่ครอบคลุมงานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)  และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็นประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และต่อยอดงานทางวิชาการ และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานวิชาชีพ แต่ทั้งนี้บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น และในการเขียนบทความต้นฉบับ (Manuscript) นั้นจะต้องดำเนินการให้ตรงตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนด

         ในการนี้ทางวารสารขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทุกๆ หน่วยงาน ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ ที่มีเนื้อหาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ของวารสารและส่งบทความตีพิมพ์ผ่านระบบ Online ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/about/submissions

 

ดร. ตั้ม  บุญรอด
  บรรณาธิการ