เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข

2021-09-02

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทุกๆ หน่วยงาน ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่มีเนื้อหาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/about/submissions  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 31-12-2023

บทบรรณาธิการ

ตั้ม บุญรอด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เบญญทิพย์ รัตนพันธ์, ชนิกานต์ ปราบเสร็จ, นิตยา ลิ่มวิริยะกุล, มาริยา หัสมา

20-30

ดูทุกฉบับ