เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข

2021-09-02

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทุกๆ หน่วยงาน ที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย ที่มีเนื้อหาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสาธารณสุข ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jphri/about/submissions  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 11-11-2022

ปริมาณไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองกับการเกิดมะเร็งเต้านม : การทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์เชิงอภิมาน

ธิติยา สุขลิ้ม, เมธารัตน์ หมัดเต๊ะ, วราภรณ์ ศรีสุวรรณ, วิชชาดา สิมลา

43-54

พฤติกรรมการข่มเหงรังแกในเด็กวัยเรียน: ปัญหาที่สังคมไทยไม่ควรมองข้าม

ดุษณีย์ สุวรรณคง, เนติพงษ์ อินทร์สอาด, อรัญญา เดชรัตน์, นลัทพร หมวดจันทร์

23-33

ดูทุกฉบับ