วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความที่ครอบคลุมงานทางด้าน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) โดยมี 

ISSN 2822-0382 (Online)

กำหนดออก (Publication Frequency)  กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
          ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
          ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

ขอบเขต (Scope)

       ขอบเขตเนื้อหา เพื่อนำเสนอบทความวิจัยและบทความประมวลความรู้ที่ครอบคลุมงานทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health) ได้แก่

 1. ชีวสถิติ และวิทยาการระบาด (Biostatistics and Epidemiology)
 2. อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Occupational Health and Environment)
 3. บริหารสาธารณสุข (Public Health Administration)
 4. การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
 5. นวัตกรรมสาธารณสุข (Public Health Innovation)
 6. สหสาขาวิชา (Multidisciplinary)

 ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์ (Type of Article)

       วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุขรับตีพิมพ์บทความ 3 ประเภท ดังนี้

 1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่เขียนเกี่ยวกับการรายงานการศึกษาวิจัยทางสาธารณสุข ที่ผู้นิพนธ์เป็นผู้ดำเนินการวิจัย หรือศึกษาค้นคว้า ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-analysis)
 2. บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่ผู้นิพนธ์เขียนเรียบเรียงสาระความรู้วิชาการทางด้านทางสาธารณสุขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเแล้วนำมากลั่นกรอง วิเคราะห์ และหรือสังเคราะห์โดยผู้นิพนธ์ หรือการเขียนวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบข้อความรู้เพื่อให้เกิดความกระจ่าง (Review article)
 3. บทความปริทัศน์ (Review Article) เป็นการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ผลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: Systematic Review) เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเรื่องนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมข้อเสนอแนะ

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

       วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข เป็นวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา บทความเพื่อลงตีพิมพ์จำนวน 3 ท่านต่อบทความ โดยผู้พิจารณาบทความ (Peer - review) จะไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาเช่นกัน (Double blind) และบทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่เป็นวรรณกรรมของผู้เขียน บรรณาธิการหรือวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย

เปิดนโยบายการเข้าถึง (Open Access Policy)

 1. ผู้เข้าชมสามารถดาวน์โหลดบทความได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 2. ทางวารสารฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าสมาชิกจากผู้นิพนธ์บทความ และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการตีพิมพ์

Sponsors

       คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ (Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University)

 

Journal History

       วารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข โดยเริ่มจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยคณาจารย์ของ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัย

สำนักงานกองบรรณาธิการ

       กองจัดการวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข
       คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
       เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลองบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
       Phone: 074 - 609613 ต่อ 4218
       Email: [email protected]