การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 จัดโดยกรมสุขภาพจิตในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ Mental Health in a Changing World : The New Challenges “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ประสบการณ์การทำงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตของไทยมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้นักวิชาการที่สนใจสามารถส่งบทความวิชาการทั้งไทยและอังกฤษในรูปแบบ oral presentation หรือ poster presentation ได้ หรือเข้าร่วมการประชุมวิชาการนี้ได้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.aimhc.dmh.go.th

 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ มีทั้งบทความนิพนธ์ต้นฉบับและบทความปริทัศน์ที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุในเรื่อง ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราพื้นที่ภาคใต้ โดย กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และคณะ และ ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดย นงนภัส พรมมิ และคณะ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชทั้งด้านภาระการดูแล ในเรื่อง ความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และชลทิชา เรืองวิริยะนันท์ และกลุ่มผู้ป่วยนิติจิตเวชในเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดีรายบุคคลต่อความสามารถในการต่อสู้คดีของผู้ป่วยนิติจิตเวช โดย อุทยา นาคเจริญ และภาวินี บุตรแสน ที่ล้วนน่าสนใจ และสามารถนำความรู้จากการวิจัยไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้

นอกจากนั้นยังมีบทความนิพนธ์ต้นฉบับในกลุ่มวัยเด็ก เรื่อง การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย โดย เอฬิณา คำออน และคณะ ที่มีประโยชน์ในการคัดกรองการเลี้ยงดูที่มีปัญหาและนำไปสู่การดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม และบทความปริทัศน์เรื่อง การป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน โดย วิมลวรรณ ปัญญาว่อง ซึ่งผลการทบทวนดังกล่าวทำให้ได้ขอมูลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อประกอบการวางแผนและนโยบายในการปองกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน โดยทั้งสองบทความนี้ถือเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยเด็กที่สำคัญ

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยยินดีรับบทความวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหรับผู้นิพนธ์ และเนื่องจากวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยจัดอยู่ในฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online; ThaiJO) ซึ่งพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) ดังนั้นการส่งบทความจะต้องดำเนินการส่งผ่านเว็ปไซด์ www.tci-thaijo.org/index.php/jmht โดยตรง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อกองบรรณาธิการ วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-8254, 8183 โทรสาร 0-2149-5539 e-mail: jmht.dmh@gmail.com

พญ. พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์

บรรณาธิการ

Published: 2019-07-19

Predicting factors of resilience among the elderly residents of nursing home in Southern Thailand

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ, เสาวลักษณ์ คงสนิท

65-79

Life happiness of the elderly in Bangkok

นงนภัส พรมมิ, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, มธุรส ทิพยมงคลกุล, จารุวรรณ หมั่นมี

80-94

Caregiver burdens in patients with schizophrenia and related factors

จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, ชลทิชา เรืองวิริยะนันท์

59-106

Development and Validation of the Thai version of the Alabama Parenting Questionnaire (APQ)

เอฬิณา คำออน, ชวนันท์ ชาญศิลป์, มานิต ศรีสุรภานนท์, ชวิศา สุระดม

107-120

Prevention and response of bullying in school

วิมลวรรณ ปัญญาว่อง

133-144