กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้องของแบบประเมินการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง Alabama Parenting Questionnaire (APQ) ฉบับภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล