Life happiness of the elderly in Bangkok

Main Article Content

นงนภัส พรมมิ
นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
มธุรส ทิพยมงคลกุล
จารุวรรณ หมั่นมี

Abstract

Objectives:  To assess the level 0f life happiness, self-esteem, and social support of the elderly in Bangkok and to determine the relationship between personal characteristics, self-esteem, social support, and life happiness of the elderly in Bangkok.


Methods:  The data were collected from 755 elderly persons in Bangkok in a two-stage cluster sampling with probability proportional to size using the Thai Mental Health Indicator Version 2007: TMHI-15 questionnaire. A study-specific questionnaire that elicits information on self-esteem and social support was also used.  Data was collected between July and August 2017 and was analyzed using descriptive statistics, chi-square statistics, and stepwise multiple regression analysis.


Results:  About half of the elderlies had an average level of happiness (48.9%; 95% CI=45.2-52.2) and a moderate level of self-esteem and social support, i.e. 69.0% (95% CI=65.6-72.3) and 57.6% (95% CI=54.3-61.3), respectively. Emotional support, life achievement, appraisal support, being accepted by the family as well as society, income, information support, sex, housing conditions, level of education, age, materials support, and health status together explain 44.5% (R2adj=0.445)  of the variation of life happiness among these elderlies.


Conclusion:  About half of the participants in Bangkok have an average level of happiness with a moderate level of self-esteem and social support.  The Bangkok Metropolitan Administration should implement policies for the elderly that will improve a higher level of happiness for the elderlies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original article

References

1. ปราโมทย์ ประสาทกุล, บรรณาธิการ. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560 [Situation of the Thai elderly 2017]. กรุงเทพมหานคร: บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด; 2561. Thai.

2. ชมพูนุท พรหมภักดิ์. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย [Aging society in Thailand] [อินเตอร์เน็ต]. บทความสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา;3(26); 2556 [สืบค้นเมื่อ 3 ต.ค. 2557]. จาก https://library.senate.go.th/ document/Ext6078/6078440_0002.PDF Thai.

3. Thongtang O, Sukhatunga K, Ngamthipwatthana T, Chulakadabba S, Vuthiganond S, Pooviboonsuk P, et al. Prevalence and incidence of depression in the Thai elderly. J Med Assoc Thai. 2002;85:540-4.

4. ชุติไกร ตันติชัยวนิช. ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง [Life happiness of the elderly in Rayong province] [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551. Thai.

5. อภิชัย มงคล, วัชนี หัตถพนม, ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์, วรรณประภา ชะลอกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่, สุจริต สุวรรณชีพ. การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย [The study to develop Thai mental health indicator]. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2544;46:209-25. Thai.

6. Coopersmith S. The manual of Self-esteem inventory. California: Consulting Psychologists Press, Inc; 1984.

7. House JS. The nature of social support. In M.A. Reading (Eds.): Work Stress and Social Support. Philadelphia: Addison Wesley; 1981.

8. สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. สถิติประชากรและบ้าน-จำนวนประชากรแยกรายอายุ [Official statistics population and household registration system] [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [สืบค้นเมื่อ 3 มิ.ย. 2562]. จาก https://stat.dopa. go.th/stat/statnew/upstat_age.php Thai.

9. วิชาญ ชูรัตน์,โยธิน แสวงดี, สุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเสี่ยงการมีปัญหาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย [Factors influencing the risk of having mental health problems of Thai elderly]. วารสารประชากร. 2555;3:87-109. Thai.

10. Daniel WW, Cross CL. Biostatistics: A foundation for analysis in the health sciences. 10th ed. New York: Wiley & Sons; 1995.

11. ธนาเสฏฐ์ มองทรัพย์. ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครอบครัวสามวัยจังหวัดชัยนาท [Life happiness of the elderly living in three generation family, Chainat province] [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2555. Thai.

12. สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, อาภาพร เผ่าวัฒนา. ความสุขและวิถีชีวิตของผู้สูงอายุหญิงที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย [Happiness and way of life among elderly female who take care of grandchild in northern region of Thailand]. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก (1997) จำกัด; 2553. Thai.

13. ธัญญาพรรณ เรือนทิพย์. ความสุขของผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง จังหวัดเชียงใหม่ [Happiness in elderly with chronic disease in Chiangmai province] [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2558. Thai.

14. วิทมา ธรรมเจริญ. อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ [The influence of external and internal factors on happiness of the elderly] [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2555. Thai.

15. Layard R. Happiness: Lessons from a New Science. New York: The Penguin Press; 2005.

16. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 [National statistical office] [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [สืบค้นเมื่อ 22 เม.ย. 2562]. จาก https://www.nso.go.th/ sites/2014/Pages/. Thai.

17. Maslow A H. Motivation and Personality 2nd New York: Harper & Row Publishers 1970:35-58,153-54.

18. สิริพงศ์ กุลสุขรังสรรค์, คมศักดิ์ สินสุรินทร์, มารุต ว่องประเสริฐการ. การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [สืบค้นเมื่อ 3 มี.ค. 2558]. จาก https://www.prorehab2 home.com/th/document/Changes%20in%20the%20ederly.pdf Thai.

19. Wiesmann U, Hannich HJ. A salutogenic view on subjective well-being in active elderly person. Aging Ment Health. 2008;12:56-65.