ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

Published: 2017-12-26

การพยาบาลเด็กป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง : มุมมองในประเด็นสำคัญ Palliative Nursing Care in Children with Cancer at the End of Life : Critical Perspectives

เบญจวรรณ งามวงศ์วิวัฒน์, ชนานันท์ โพธิ์ขวาง, วิริยา โพธิ์ขวาง-ยุสท์, พนิดา อาวุธ

27-38

การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด : ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ Caring for children with congenital heart disease : Impact and Assist Guidelines

ยุซรอ เล๊าะแม, คอลิด ครุนันท์, สุชาดา เจะดอเลาะ, มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข

39-45

เคมีบำบัดที่มีผลต่อพยาธิสภาพประสาทส่วนปลาย การศึกษาภาคตัดขวางในผู้ป่วยมะเร็ง Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy (CIPN) : A Cross-Sectional Study in Cancer Patients

นุสรา ประเสริฐศรี, ชนุกร แก้วมณี, พณัชญา ขันติจิตร, วิไลลักษณ์ ตรียาพันธ์, Ellen M Lavoie Smith, ชลิยา วามะลุน, บุญหยาด หมั่นอุตส่าห์

52-62