ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองต่อความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา Effects of Simulation Based Learning to Enhance Critical Thinking of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Yala.

Authors

  • มยุรี ยีปาโล๊ะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • พิชญ์ชญานิษฐ์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • จงกรม ทองจันทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • กมลวรรณ สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • กฤษณา เฉลียวศักดิ์ คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Keywords:

การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, นักศึกษาพยาบาล, Simulation Base Learning, Critical Thinking, Nursing Students, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง        มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation Base Learning: SBL)  และเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (SBL) กับนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่เรียนแบบปกติ ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ในเรื่องการพยาบาลเด็กไข้เลือดออก กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและทดลองกลุ่มละ 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินพฤติกรรมการคิดแบบมีวิจารณญาณ เพื่อวัดความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ แผนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองรายวิชาการพยาบาลเด็กหัวข้อการพยาบาลเด็กโรคไข้เลือดออก วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที (paired t-test และ Independent t-test)

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ก่อนและหลังการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t34 = 4.5,  p < .001) และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง กับนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่เรียนปกติไม่แตกต่างกัน (t68 = .964, p = .339)

คำสำคัญ : การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  นักศึกษาพยาบาล 

 

            The main purpose of this research was to study the effects of simulation based learning to enhance critical thinking of nursing students and compared between control and experimental group. The participants of the study were 3rd year nursing students who studied Nursing Care of Persons with Health Problems I: Nursing care for dengue fever. The students were selected using random sampling. The instrument used in the study was critical thinking behavior, the test of critical thinking ability (the reliability of the test was at .96). The data were analyzed using mean, standard deviation and paired t-test, Independent t-test.

The results were showed as follow 1) After using simulation based learning, the mean scores of the critical thinking was higher and significantly different at p < 0.05 2) Comparison critical thinking between experimental and control groups was not different.

  Keyword : Simulation Base Learning, Critical Thinking,  Nursing Students

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

Published

2017-12-26

How to Cite

ยีปาโล๊ะ ม., เรืองเริงกุลฤทธิ์ พ., ทองจันทร์ จ., สุวรรณ ก., & เฉลียวศักดิ์ ก. (2017). ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองต่อความสามารถ ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา Effects of Simulation Based Learning to Enhance Critical Thinking of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Yala. Journal of Nursing and Health Research, 18(3), 128–134. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/106868