ผลการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิต และการทำงานของข้อในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Effects of Discharge Planning on Quality of Life and Physical Function among Patients Receiving Total Knee Arthroplasty Surge

Authors

  • สุรีรัตน์ กุลสุทธิ หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • พรทิพย์ วงษา หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  • กฤตพัทธ์ ฝึกฝน วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

การวางแผนการจำหน่าย, คุณภาพชีวิต, การทำงานของข้อ, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, discharge planning, quality of life, physical function, total knee arthroplasty surgery

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต และการทำงานของข้อในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการวางแผนจำหน่ายกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย ตามคุณสมบัติที่กำหนด และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 ราย กลุ่มทดลองได้รับการผ่าตัดร่วมกับการวางแผนจำหน่าย ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการผ่าตัดร่วมกับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจำหน่ายผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม      ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดคุณภาพชีวิต และแบบประเมินการทำงานของข้อในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบที  ผลการวิจัย พบว่า หลังการศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตกว่ากลุ่มที่ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .000 (t = -12.819) ส่วนคะแนนเฉลี่ยการทำงานของข้อก่อนและหลังการศึกษา ของกลุ่มทดลองและควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p >.05) การวางแผนการจำหน่ายช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการทำงานของข้อในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พยาบาลวิชาชีพควรส่งเสริมการนำการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปใช้เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วย

คำสำคัญ : การวางแผนการจำหน่าย  คุณภาพชีวิต  การทำงานของข้อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 

This quasi-experimental research aimed to compare quality of life and physical function of patients receiving total knee arthroplasty surgery with discharge planning compared to those without discharge planning. Participants were 40 patients receiving total knee arthroplasty surgery at Chiangrai Prachanukroh Hospital. The samples who met the eligible criteria were randomly assigned into the experimental and control groups equally. The experimental group received the discharge planning whereas the control group received the standard of care.  The research instruments composed of the discharge planning protocol developed by the researchers, the characteristics questionnaire, the 26-item of Thai World Health Organization quality of life scale, and the 22-item of Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index. Data were analyzed using descriptive statistics and independent t-test.

Results revealed that after the study the experimental group had significantly higher scores on quality of life than the control group (t = -12.819, p < .001). However, there was no significant difference of physical functions between the experimental and the control groups (p >.05). 

Discharge planning improves quality of life and physical function of patients receiving total knee arthroplasty surgery and should be applied appropriately as a standard operating procedure for patients receiving total knee arthroplasty surgery for a better quality of life.

Keywords : discharge planning,  quality of life,  physical function, total knee arthroplasty surgery

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

Published

2017-12-26

How to Cite

กุลสุทธิ ส., วงษา พ., & ฝึกฝน ก. (2017). ผลการวางแผนจำหน่ายต่อคุณภาพชีวิต และการทำงานของข้อในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ Effects of Discharge Planning on Quality of Life and Physical Function among Patients Receiving Total Knee Arthroplasty Surge. Journal of Nursing and Health Research, 18(3), 63–72. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/106839