การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด : ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ Caring for children with congenital heart disease : Impact and Assist Guidelines

Authors

  • ยุซรอ เล๊าะแม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • คอลิด ครุนันท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • สุชาดา เจะดอเลาะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  • มณีรัศมิ์ พัฒนสมบัติสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

Keywords:

การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ แต่กำเนิด, ผลกระทบ, แนวทางการช่วยเหลือ, Childcare with Congenital Heart Disease, Impact, Assist Guideline

Abstract

มารดาเป็นบุคคลที่มีบทบาทหลักในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมารดาจะรับภาระในการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กในทุกด้าน ทั้งการดูแลที่เป็นไปตามพัฒนาการและการดูแลเมื่อเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมารดา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนั้นบุคคลากร ดังนั้นบุคคลากรทางสุขภาพจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การดูแล ผลกระทบ และคุณภาพชีวิตของมารดา ในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เพื่อให้มีแนวทางในการช่วยเหลือมารดาให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และคงบทบาทการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ     แต่กำเนิด ผลกระทบ แนวทางการช่วยเหลือ

               Mother is a person who plays a key role in caring for children with congenital heart disease.The mother will take care to meet the needs of children in all aspect.Both caring for their  development and illness. However, such roles are very complicated. As a result, mothers are affected physically, mentally, socially and spiritually.Therefore, Health workers need to have knowledge. Understanding the care situation. Impact and Quality of Maternal life. In the care of children with congenital heart disease. To provide a way to help mothers with good health and quality of life and maintain the role of caring for children with congenital heart disease to be effective.           

Keywords : Childcare with Congenital Heart Disease, Impact, Assist Guideline

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

Published

2017-12-26

How to Cite

เล๊าะแม ย., ครุนันท์ ค., เจะดอเลาะ ส., & พัฒนสมบัติสุข ม. (2017). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด : ผลกระทบและแนวทางการช่วยเหลือ Caring for children with congenital heart disease : Impact and Assist Guidelines. Journal of Nursing and Health Research, 18(3), 39–45. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/106788