บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ The role of community nurse practitioner in caring food consumption behavior of pregnant women.

Authors

  • ชูขวัญ เฮงชัยโย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  • ทวีศักดิ์ กสิผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • วิภาพร สิทธิสาตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

Keywords:

บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, The role of community nurse practitioner, Food consumption behavior

Abstract

พฤติกรรมการบริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภ์ มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทารกในครรภ์ตลอดการตั้งครรภ์ การดูแลตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารขณะตั้งครรภ์ การควบคุมภาวะโภชนาการให้อยู่ในระดับดี การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หากมีพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้ เช่น ทารกน้ำหนักตัวน้อย คลอดก่อนกำหนด อัตราการตายปริกำเนิด ทารกพิการแต่กำเนิด ทารกคลอดยาก คลอดติดไหล่ และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริม และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ์ ดังนั้นการดูแลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารเป็นบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดย บูรณาการความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการบริโภคขณะตั้งครรภ์ เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อช่วยพัฒนการจัดการกับปัญหาสุขภาพอย่างเป็นระบบในการดูแลสุขภาพด้านการบริโภคขณะตั้งครรภ์ตามบริบทของหญิงตั้งครรภ์

คำสำคัญ : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน,พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

            Food consumption behavior in pregnant women be importance to maternal and child. The diet control has good level. and the select to food consumption an appropriate pregnant woman. as a result, improved food consumption behavior. Unless, Food consumption behavior are not appropriate, It shall complication. Such as Low birth weight, Preterm labor, Perinatal mortality, Birth defects, dystocia shoulder and another complication. Furthermore, if the factor of risk, support factor and barrier affect to the food consumption behavior. It will cause to food consumption behavior while pregnant. Therefore, the role of community nurse practitioner is health promotion. It is the integration knowledge about food consumption behavior in pregnant women. Integration is importance process of develop and management a systematic food consumption behavior problem. By Contextual care of the pregnant women.

Keyword : The role of community nurse practitioner, Food consumption behavior

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

Published

2017-12-26

How to Cite

เฮงชัยโย ช., กสิผล ท., & สิทธิสาตร์ ว. (2017). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ The role of community nurse practitioner in caring food consumption behavior of pregnant women. Journal of Nursing and Health Research, 18(3), 46–51. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/106794