บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม Nursing Role in Caring for Patients with Non-Communicable Diseases during Flooding Disaster

Authors

  • ดาราวรรณ รองเมือง วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร
  • อติญาณ์ ศรเกษตริน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  • ประไพพิศ สิงหเสม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • ทักษิกา ชัชวรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

บทบาทพยาบาล, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, ภัยพิบัติน้ำท่วม, Nursing role, Non-communicable disease, Flooding disaster

Abstract

ภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย และทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งนอกจาก จะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังมีผลกระทบทางด้านสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย  และจิตใจ โดยผลกระทบดังกล่าวมีมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ หรือผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัย ที่ไม่สามารถเดินทางมาพบแพทย์เพื่อรับยาตามเวลาที่กำหนด หรือทำการรักษาต่อเนื่องได้  ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย พยาบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม เนื่องจากพยาบาลเป็นบุคคลหนึ่งในทีมสุขภาพที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้ดูแล ให้สามารถได้รับบริการทางสุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการหรือรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ในระยะต่างๆ ของการเกิดภัยพิบัติทั้ง 4 ระยะ ประกอบด้วย การป้องกันและลดความรุนแรง/ผลกระทบ           การเตรียมพร้อม การตอบสนองและการรับมือ และการฟื้นฟูภายหลังการเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ ควบคุมโรค และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

คำสำคัญ : บทบาทพยาบาล โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยพิบัติน้ำท่วม

 

Flooding disaster is one of the natural disasters that happen every year in Thailand and the severity is increasing. The flooding disaster had affected the lives and properties of the people. Those it affects increases among patients with non-communicable diseases. Moreover, flooding disaster is a supporting factor that influences the inability to control the disease among chronically ill patients, especially those patients who are unable to control the symptoms of their disease, and it causes complications for the elderly with chronic disease in the disaster area that affect the quality of life of the patients. Nurses play a crucial role in taking care of the patients with non-communicable diseases during flooding disaster situations. For the reason that, nurses are one of the members in the health care team that support chronically ill patients and are caregivers as well as encourage the community to participate in the management or response of flooding disaster that may occur in 4 phases, which includes prevention/mitigation, preparedness, response, and recovery/rehabilitation. This promotes patients to have access on disease control services and minimize the potential complications.   

Keyword : Nursing role, Non-communicable disease, Flooding disaster

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

Published

2017-12-25

How to Cite

รองเมือง ด., ศรเกษตริน อ., สิงหเสม ป., & ชัชวรัตน์ ท. (2017). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม Nursing Role in Caring for Patients with Non-Communicable Diseases during Flooding Disaster. Journal of Nursing and Health Research, 18(3), 3–14. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/106730