เผยแพร่แล้ว: 2013-01-08

คุณค่าในงานพยาบาล: ความหมายและประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ

กนกอร ธารา, สุวิณี วิวัฒน์วานิช, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

ความชุกของอาการปวดระดูและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดระดู ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล, ไขนภา แก้วจันทรา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, เกษร สุวิทยะศิริ