การศึกษาติดตามสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542 ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้แต่ง

  • นันทิกา มิตรสัมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • เพ็ญวรรณ เข้มขัน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • จันทร์เพ็ญ สันตวาจา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

คำสำคัญ:

สมรรถนะทางการพยาบาลและความพึงพอใจต่อสมรรถนะทางการพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการพยาบาล ความพึงพอใจต่อสมรรถนะทางการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2549 ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมงาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2545 จำนวน 66 คน และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542 จำนวน 114 คน และผู้ร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะทางการพยาบาลและความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีค่าความเชื่อมั่นในระดับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ T-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การรับรู้สมรรถนะทางการพยาบาลด้านจริยธรรมวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ร่วมงานทั้งสองหลักสูตร อยู่ในระดับดี สมรรถนะทางการพยาบาลและความพึงพอใจต่อสมรรถนะทางการพยาบาลโดยรวมตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้ร่วมงานอยู่ในระดับปานกลาง และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2542 การรับรู้โดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนผู้ร่วมงานอยู่ในระดับปานกลาง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01) ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสองหลักสูตรส่วนใหญ่เริ่มปฏิบัติงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไป ยังไม่มีแผนในการศึกษาต่อ มีความพึงพอใจต่อหน่วยงานในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่องานบริการพยาบาลที่ปฏิบัติในระดับมาก

Downloads

ฉบับ

บท

บทความวิจัย