เผยแพร่แล้ว: 2020-04-01

การจัดการความเสี่ยงทางการบิน และการกักกันโรค COVID-19 โดยรัฐ ในการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไทยจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

อภิชาต วชิรพันธ์, นิอร อริโยทัย, รัฐพงษ์ บุรีวงษ์, วราภรณ์ เทียนทอง, เอื้อใจ แจ่มศักดิ์, อัมไพวรรณ พวงกำหยาด, ณัฐกร จำปาทอง, สถาพร เอี่ยมจรัส

68 - 79

ความเชื่อมั่นในสถาบันเฉพาะทางด้านโรคติดต่ออันตราย และการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพในช่วงการระบาดโรค COVID-19

นิอร อริโยทัย, อภิชาต วชิรพันธ์, กฤษฎา หาญบรรเจิด, นิภาพรรณ จันทร์ศิลา, สิทธิกร โกสุมภ์

80 - 91

การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นภชา สิงห์วีรธรรม, วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เฉลิมชัย เพาะบุญ, สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์

104 - 115

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สุรัยยา หมานมานะ, โสภณ เอี่ยมศิริถาวร, สุมนมาลย์ อุทยมกุล

124 - 133