โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Main Article Content

สุรัยยา หมานมานะ
โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
สุมนมาลย์ อุทยมกุล

บทคัดย่อ

          องค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ว่าพบกลุ่มผู้ป่วยมีอาการปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมามีรายงานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2) เป็นสาเหตุของโรคและได้แพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 นี้ มีลำดับนิวคลิโอไทด์เหมือนไวรัสซาร์ส ที่เคยระบาดมาก่อนถึงร้อยละ 80 โดยที่เชื้อ SARS-CoV-2 ก่อโรคปอดบวม สามารถทำให้เกิดระบบหายใจล้มเหลวได้ ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 3.4 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มความรุนแรงของโรคและเชื้อสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ (human to human transmission) จากการศึกษาลำดับนิวคลิโอไทด์ในสายจีโนมของเชื้อไวรัส พบว่าเชื้อชนิดนี้น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากค้างคาว แต่สัตว์ตัวกลางในการรับเชื้อและถ่ายทอดสู่คนนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด การวินิจฉัยโรค COVID-19 ใช้วิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี real-time polymerase chain reaction (PCR) ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อก่อโรค COVID-19 แล้ว 147 ราย (16 มีนาคม 2563) และมีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนและยาต้านไวรัสเฉพาะเพื่อป้องกันและรักษาโรค COVID-19 ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีความสำคัญสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดและควบคุมโรคในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Li X, Luk H, Lau S, Woo P. Human coronavirus: General features. Biomedical Sciences 2019. doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.95704.0.

World Health Organization. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. [cited 2020 Feb 26]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it

Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Hu Y, et al. Complete genome characterization of a novel coronavirus associated with severe human respiratory disease in Wuhan. China. bioRxiv 2020 Feb 20. doi: 10.1101/2020.01.24.919183.

Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterization and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. The Lancet 2020 Feb 22; 395(10224): 565-74. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30251-8.

Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L,Zhang W, et al. Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin. bioRxiv 2020 Jan 23. doi: 10.1101/2020.01.22.914952.

Wan Y, Shang J, Graham, Baric RS, Li FR, et al. Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: An analysis based on decade-long structural studies of SARS coronavirus. J Virol 2020 March 17;94(7). doi: 10.1128/ JVI.00127-20. PMID: 31996437.

Zhou D, Zhang P, Bao C, Zhang Y, Zhu N. Emerging understanding of etiology and epidemiology of the novel coronavirus (COVID-19) infection in Wuhan, China. Preprints 2020 Feb 19. doi: 10.20944/preprints202002.0283.v1.

Tang X, Wu C, Li X, Song Y, Yao X, Wu X, et al. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. Natl Sci Rev 2020 March 3.doi: 10.1093/nsr/nwaa036.

Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. The Lancet 2020 Feb 15; 395: 497-514. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30185-9.

Worldometer. COVID-19 coronavirus pandemic [Internet]. 2020 [cited 2020 March 16]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/

McIntosh K. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 26]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19

World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 2020 [cited 2020 March 16]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

Heymann DL, Shindo N. COVID-19: What is next for public health? The Lancet 2020 Feb 22; 395(10224): 542-45. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30374-3.

Velavan TP, Meyer CG. The Covid-19 epidemic. Trop Med Int Health 2020 Feb 12; 25(3): 278-80. doi: 10.1111/tmi.13383.

World Health Organization. Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases: Interim guidance [Internet]. 2020 [cited 2020 March 16]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19-laboratory-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans [Internet]. 2020 [cited 2020 March 9]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance

Bassetti M, Vena A, Roberto GD. The Novel Chinese Coronavirus (2019-nCoV) infections: Challenges for fighting the storm. Eur J Clin Invest 2020 Jan 31; 50(3): 13209. doi: 10.1111/eci.13209.

Jin YH, Cai L, Cheng ZS, Cheng H, Deng T, Fan YP, et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). Military Med Res 2020 Feb 6. doi: 10.1186/s40779-020-0233-6.

Chen L, Xiong J, Bao L, Shi Y. Convalescent plasma as a potential therapy for COVID-19. The Lancet Infect Dis 2020 Feb 27. doi: 10.1016/S1473-3099(20)30141-9.

Herper M, Feuerstein A. How blood plasma from recovered patients could help treat the new coronavirus [Internet]. 2020. [cited 2020 March 7]. Available from: https://www.statnews.com/2020/03/05/how-blood-plasma-from-recovered-patients-could-help-treat-coronavirus/

Liu C, Zhou Q, Li Y, Garner LV, Watkins SP, Carter LJ, et al. Research and development on therapeutic agents and vaccines for COVID-19 and related human coronavirus diseases. ACS Cent Sci 2020 March 6: 315-331. doi: 10.1021/acscentsci.0c00272.

Thailand medical news. China approves favipiravir (avigan) as an experimental drug to treat coronavirus [Internet]. 2020. [cited 2020 March 7]. Available from: https://www.thailandmedical.news/news/china-approves-favipiravir-avigan--as-an-experimental-drug-to-treat-coronavirus

Dong L, Hu S, Gao J. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Drug Discov Ther 2020; 14(1): 58-60.

Ahmed SF, Quadeer AA, McKay MR. Preliminary identification of potential vaccine targets for the COVID-19 coronavirus (SARS-CoV-2) based on SARS-CoV immunological studies. Viruses 2020 Feb 25; 12(3): 254. doi: 10.3390/v12030254.

Chen WH, Strych U, Hotez PJ, Bottazzi ME. The SARS-CoV-2 vaccine pipeline: An overview. Curr Trop Med Rep 2020 March 3. doi: 10.1007/s40475-020-00201-6.