การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

นภชา สิงห์วีรธรรม
วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์
กิตติพร เนาว์สุวรรณ
เฉลิมชัย เพาะบุญ
สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน การรับรู้ความรุนแรงของโรค และการรับรู้ของหน่วยงาน และความสัมพันธ์พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 378 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคระหว่าง 0.70 - 0.86 และพฤติกรรมการป้องกันโรค ได้ค่า KR20 เท่ากับ 0.70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ Independent t-test และสถิติ Chi–square test
          ผลการศึกษา พบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและการรับรู้ความรุนแรงของโรค COVID-19 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการรับรู้ของหน่วยงานต่อการดำเนินงานควบคุมโรคอยู่ในระดับมาก สำหรับทันตาภิบาลที่มีสถานที่ทำงานต่างกันมีการรับรู้ของหน่วยงานต่อการดำเนินงานควบคุมโรค COVID-19 แตกต่างกัน ในขณะที่ทันตาภิบาลมีประสบการณ์การทำงานด้านทันตสาธารณสุขต่างกันมีการรับรู้ความรุนแรงของโรค COVID-19 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ นอกจากนี้สถานที่ทำงานของทันตาภิบาลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประเด็นการรับประทานอาหารที่เพิ่งปรุงสุกใหม่ๆ ด้วยความร้อน (X2 = 4.985, p-value = 0.026) และการหลีกเลี่ยงเข้าสถานที่ที่มีบุคคลพลุกพล่านหรือแออัด (X2 = 6.538, p-value = 0.011) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้งการรับรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำมากกับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของทันตาภิบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังนั้นควรมีการเตรียมความพร้อมและความรู้ให้กับทันตาภิบาลในทุกหน่วยงาน เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อจากการปฏิบัติงานประจำ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สถาบันพระบรมราชชนก

Thailand Citation Index Centre

References

World Health Organization. Coronavirus. Geneva: World Health Organization; 2020.

World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation report – 71. Geneva: World Health Organization; 2020.

World Health Organization. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Geneva: World Health Organization; 2020.

BBC NEWS, Robert Cuffe. Coronavirus death rate: What are the chances of dying? England: London; 2020.

Sota J. Concepts theories and application for health behavioral development 4th ed. Khon Kaen: Khon Kaen University Printing House; 2014. (in Thai)

Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health & Human Services. When and how to wash your hands [Internet]. 2019 [cited 2020 Mar 28]. Available from: https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

Division of Human Resources, Ministry of Public Health. Human resources office of permanent secretary system. Nontaburi: HROPS; 2019. (in Thai)

Wongrata C. Techniques for using statistics for research. 12th ed. Nontaburi: Thainiramitkij Infographic; 2010. (in Thai)

Wiersma W, Jurs SG. Research methods in education. Massachusetts: Pearson; 2009.

Hair FJ, Black CW, Babin JB, Anderson ER. Multivariate data analysis. 7th ed. New Jersey: Pearson Education; 2010.

Poomsa-ad R, Maneelangga W. Job role and career development of dental public health officers: A case study of Health area 7. Thai dental nurse journal 2018; 29(1): 57-70. (in Thai)

Tangjitkongpittaya C. Practical roles of dental therapist working at district hospital: A case study of 4 district hospitals in Lumpang Province [dissertation]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2014. (in Thai)

Muenjitnoy A. Factors affecting Amata Nakorn Industrial Estate worker’s use of personal protective equipment and safety behaviors. Sripatum Chonburi Journal 2015; 12(1): 53-6. (in Thai)

Kang J, Donnell JM, Colaianne B, Bircher N, Ren D, Smith KJ. Use of personal protective equipment among health care personnel: Results of clinical observations and simulations. American journal of infection control 2017 Jan 1; 45(1): 17-23. doi: 10.1016/j.ajic.2016.08.011.

Reddy SC, Valderrama A, Kuhar DT. Improving the use of personal protective equipment: Applying lessons learned. Clin Infect Dis 2019 Sep 13; 69(Suppl 3): S165-70. doi: 10.1093/cid/ciz619. PMID: 31517978.

Department of Disease Control. The development strategy on national disease prevention and disaster control system. Bangkok: Aksorn graphic and design; 2016. (in Thai)

Klomkleaw S. Dental health service of health promoting hospitals in Lumlukka, Pathumthani province [dissertation]. Pathum Thani: Thammasat university; 2017. (in Thai)

Phan-ubol P. A study of relationship between health perception and health self-caring behavior of Thai Andropausal police offices in Chonburi Province [dissertation]. Nakhon Nayok: Srinakharinwirot University; 2010. (in Thai)

Ministry of public health. Guide line on public health practice for control the outbreak of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 19]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_other/g_other02.pdf (in Thai)

Phaosup S, Udompanich S. Individual characteristics and administrative factors affecting performance of dental health technician in sub-district health promoting hospital, Khon Kaen Province. Thai dental nurse journal 2017; 28(1): 23-34. (in Thai)