การจัดการความเสี่ยงทางการบิน และการกักกันโรค COVID-19 โดยรัฐ ในการเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไทยจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

Main Article Content

อภิชาต วชิรพันธ์
นิอร อริโยทัย
รัฐพงษ์ บุรีวงษ์
วราภรณ์ เทียนทอง
เอื้อใจ แจ่มศักดิ์
อัมไพวรรณ พวงกำหยาด
ณัฐกร จำปาทอง
สถาพร เอี่ยมจรัส

บทคัดย่อ

          จากแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก ทำให้ WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศในวันที่ 30 มกราคม 2563 รัฐบาลจึงต้องเคลื่อนย้ายกลุ่มคนไทยออกจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยเหตุนี้การวางแผนการจัดการความเสี่ยงทางการบิน และการเฝ้าระวังกักกันโรคต่อเนื่องจึงจัดเตรียมขึ้น โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของทั้งทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มคนไทย และชุมชนที่พักที่เกี่ยวข้อง


          การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาการจัดการความเสี่ยงทางการบินในการเคลื่อนย้ายกลุ่มเสี่ยงคนไทย ตั้งแต่ก่อน ขณะ และหลังเดินทางไปรับกลับจากเมืองอู่ฮั่น รวมทั้งกักกันโรคต่อเนื่องที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2563 รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ประชุม บันทึก และรายงานผลการคัดกรองและการเฝ้าระวังกักกันโรค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหา การประเมิน การควบคุม และการประเมินผลกระทบ


        ผลการศึกษา พบว่ามีการจัดการความเสี่ยงตามการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่ 1) ทางการจีนตรวจสอบ คัดกรองโรคเบื้องต้น และตรวจสอบเอกสารการเดินทาง (ผ่าน 138 ราย จาก 141 ราย) 2) ทีมแพทย์ไทยเดินทางไปรับ คัดกรองโรคอีกครั้งก่อนขึ้นเครื่องกลับ และเฝ้าระวังระหว่างการเดินทางกลับ 3) เฝ้าระวังกักกันโรคต่อเนื่องที่ไทย 14 วัน โดยใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยง 4 ขั้นตอน 1) ค้นหาความเสี่ยง จากสถานการณ์ ความรู้ การระบาด อาการ และการป้องกันควบคุมโรค 2) ประเมินความเสี่ยง จากแหล่งความเสี่ยง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3) ควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ คัดกรองโรค เฝ้าระวัง รักษา ทำความสะอาดยานพาหนะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และขยะติดเชื้อ เป็นต้น และ 4) การประเมินผลกระทบในกลุ่มคนไทย 138 ราย มีอายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 53 ปี พบผู้เข้าเกณฑ์เข้าข่ายสอบสวนโรค 4 ราย (ร้อยละ 2.90) และเป็นผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 0.72) ซึ่งไม่มีไข้ แต่มีอาการในระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นในผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทุกราย และทีมแพทย์ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติต่อผู้รับบริการทุกระยะตลอดการปฏิบัติการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Disease Control. Coronavirus disease 2019 (COVID -19) [Internet]. 2019 [cited 2020 Mar 17]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info14.jpg

WHO-China Joint Mission. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),16-24 February 2020. Beijing, China [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 17]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

WHO. Naming the coronavirus disease (COVID-2019) and the virus that causes it [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 17]. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/

Du Z , Wang L , Cauchemez S , Xu X, Wang X, Cowling BJ, et al. Risk for transportation of 2019 novel coronavirus disease from Wuhan to other cities in China. Emerg Infect Dis 2020; 26(5). doi:10.3201/eid2605.200146Google Scholar

Bangkokbiznews. China enacted a travel quarantine to other cities-Stop celebrating Chinese New Year in Beijing [Internet]. 2020 Jan 24 [cited 2020 Mar 17]. Available from: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/863400) (in Thai)

TNN 16. Mission timeline to take Thai people in Wuhan back to Thailand [Internet]. 2020 Feb 4 [cited 2020 Mar 17]. Available from: https://www.tnnthailand.com/content/28077) (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Handbook for public health workers: public health emergency concern for COVID-19 outbreak in Thailand [Internet]. 2020 Mar 31 [cited 2020 Apr 4].Available from:https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_other.php (in Thai)

World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). Geneva: World Health Organization; 2020 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 5]. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)External Link

Business Today. Total Covid-19 infections in Thailand same 19 cases, 8 were already discharged from hospitals, Covid-19 situation on 4 Febuary 2020 [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 20]. Available from: https://businesstoday.co/cover-story/04/02/2020/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2/ (in Thai)

Arthur Jr W, Smith LM, Young CP. Risk Management and Insurance. 8th ed. Boston: Irwin/McGraw-Hill; 1998

Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute. Nursing guideline for communicable diseases, emerging infectious diseases 4 book. Nonthaburi: Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute; n.d. (in Thai)

Leelarasamee A. Knowledge on COVID-19 from SARS-CoV-2 infection [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 5]. Available from: https://tmc.or.th/pdf/Covid-19-MD-AmornUpdate.pdf (in Thai)

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus

disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: Summary of a report of 72 314 cases from

the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA 2020; 323(13): 1239-42. doi:10.1001/jama.2020.2648

Irfan U. What are the symptoms of the new coronavirus? [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 5]. Available from: https://www.vox.com/2020/3/3/21161724/coronavirus-symptoms-covid-19-sars-cough-fever