ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทย

Main Article Content

กิตติพร เนาว์สุวรรณ
นภชา สิงห์วีรธรรม
นวพร ดำแสงสวัสดิ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยหาความสัมพันธ์นี้ เพื่อศึกษาการรับรู้ความรุนแรงของโรค บทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในประเทศไทยจำนวน 10,400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคเท่ากับ 0.773 และบทบาทการดำเนินงานจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนเท่ากับ 0.917 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน สถิติถดถอยอย่างง่าย และสถิติถดถอยพหุคูณ
          ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อสม. อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.75, SD = 0.42) บทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. อยู่ในระดับมาก (X = 2.75, SD = 0.32) และการรับรู้ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. (R = 0.416) และสามารถทำนายบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของ อสม. ได้ร้อยละ 17.30 (R2 = 0.173)
          ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรให้ อสม. มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่โดยติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง และ ควรได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดตลอดจนวิธีการปรับตัว ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและหลังสถานการณ์โรคมีแนวโน้มดีขึ้น เพื่อนำไปให้ความรู้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สถาบันพระบรมราชชนก

Thailand Citation Index Centre

References

World Health Organization. From Alma-Ata to the year 2000: Reflections at the midpoint. Geneva: World Health Organization; 1988.

Health Systems Research Institute. 4th decade of Thai Primary Health Care and the future [Internet]. 2011 [cited 2020 Apr 19]. Available from: https://www.hsri.or.th/researcher/media/issue/detail/ 4614. (in Thai)

Primary Health Care Division, Ministry of Public Health. Health volunteers [Internet]. 2019 [cited 2020 Apr 26]. Available from: http://www.thaiphc.net/new2020/content/1. (in Thai)

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Manual for staff at for raising the village health volunteers to be the village health doctor. Nontaburi: Department of Health Service Support; 2019. (in Thai)

Manmana S, Iamsirithaworn S, Uttayamakul S. Coronavirus disease-19 (COVID-19). J Bamrasnaradura Infect Dis Inst 2020; 14(2): 25-34. (in Thai)

The Bangkok insight. Update COVID-19, 2020 April 30 [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 30]. Available from: https://www.thebangkokinsight.com/347285/ (in Thai)

Wolrd Health Organization. Coranavirus [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 30]. Available from: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Organization of health volunteersand public sector for local quarantine and home quarantine [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 30]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_km/km08_120363.pdf (in Thai)

The Bangkok insight. World Health Organization: WHO praises Thailand after reducing the number of people infected with good systems to suppress coronary viruses [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 30]. Available from: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/876118

Vallakitkasemsakul S. Research methodology inbehavioral sciences and social sciences. Udon Thani: Aksornsil Printing; 2011. (in Thai)

Wongratana C. Techniques for using statistics for research. 12th ed. Nontaburi: Thainiramitkij Infographic; 2010. (In Thai)

Vorapongsathorn S. Research in health education. Bangkok: Vitoon Binding & Printing; 2015. (in Thai)

Wiersma W, Jurs SG. Research methods in education. Massachusetts: Pearson; 2009.

Hair FJ, Black CW, Babin JB, Anderson ER. Multivariate data analysis. 7th ed. New Jersey: Pearson Education; 2010.

Gazette. Notification of the Ministry of Health: Names and important symptoms of dangerouscommunicable diseases (No. 3). Lemight 137, Special Section 48 Ngor, p. 1; 2020 Feb 29. (in Thai)

Global NEWS. How does COVID-19 cause death? Here’s what happens in the lungs [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 30]. Available from: https://globalnews.ca/news/6805639/coronavirus-covid-19-death/

Provision. Regulations issued under Article 9 of the emergency decree 2005 in Issue 1 [Internet]. 2020 [cited 2020 May 1]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/im_commands/im_commands01.pdf (in Thai)

Ministry of Public Health. Public health guidelines for the management of the outbreak of COVID-19 in the terms issued under Article 9 of the emergency decree in an emergency situation 2005 (Version 1). Nontaburi: Ministry of Public Health; 2020. (in Thai)

Phoolsap P, Krongrawa R, Leesuwan P, Hirunkhro B. DHF preventive behavior development of village health volunteers by authentic work participatory at Thapa District Health Promotion Hospital, Ban Pong district, Ratchaburi province. NJPH 2020; 25(2): 206-18. (In Thai)

Loyha K, Srisura D, Raksilp M, Kuasiri C, Charoenbut P, Moonsil R, et al.The empowerment for the role of health management on themselves among village health volunteer at Bupueai sub-district, Namyuen district Ubon Ratchatani province. The public health journal of Burapha University 2017; 7(2): 53-68. (In Thai)

Jarearnsri J. Seven items of New normal that may be seen in Thai society on the day that COVID-19 disappeared [Internet]. 2020 [cited 2020 May 1]. Available from: https://www.pptvhd36.com/news (In Thai)