ความเชื่อมั่นในสถาบันเฉพาะทางด้านโรคติดต่ออันตราย และการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพในช่วงการระบาดโรค COVID-19

Main Article Content

นิอร อริโยทัย
อภิชาต วชิรพันธ์
กฤษฎา หาญบรรเจิด
นิภาพรรณ จันทร์ศิลา
สิทธิกร โกสุมภ์

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษา 1) ความเชื่อมั่นในสถาบันเฉพาะทางด้านโรคติดต่ออันตรายและการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพ 2) ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของ ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะการมารับบริการสุขภาพ และความเชื่อมั่นในสถาบันเฉพาะทางด้านโรคติดต่ออันตราย ต่อการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพในช่วงการระบาดโรค COVID-19 ของกลุ่มผู้ป่วยคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน (Acute Respiratory Infection Clinic: ARI Clinic) และ กลุ่มผู้ป่วยนอกทั่วไป กลุ่มละ 400 คนที่มารับบริการ ณ สถาบันบำราศนราดูร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณ
          ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม มีความเชื่อมั่นต่อสถาบันบำราศนราดูรอยู่ในระดับมากที่สุด (กลุ่มผู้ป่วย ARI Clinic: X = 3.34, SD = 0.40 และกลุ่มผู้ป่วยนอกทั่วไป: X = 3.30, SD = 0.40) โดยเฉพาะด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์องค์กร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่ระดับการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (กลุ่มผู้ป่วย ARI Clinic: X = 3.54, SD = 0.51 และกลุ่มผู้ป่วยนอกทั่วไป: X = 3.48, SD = 0.50) โดยตัดสินใจเลือกสถาบันฯนี้เป็นอันดับแรกในการดูแลสุขภาพด้านโรคติดต่ออันตรายมากที่สุด
          จากการศึกษา พบความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความเชื่อมั่นในสถาบันบำราศนราดูรกับการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) โดยด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบความเชื่อมั่นทั้งหมดสี่ด้านสามารถร่วมทำนายการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วย ARI Clinic ได้ร้อยละ 54.40 (R2= 0.544) ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยนอกทั่วไป พบความเชื่อมั่นทั้งหมดห้าด้านที่ร่วมกันทำนายการตัดสินใจมารับบริการสุขภาพ ได้ร้อยละ 53.90 (R2= 0.539) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ดังนั้นในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร เพื่อผู้รับบริการยังคงมีความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดีในระดับมากที่สุด รวมทั้งแนะนำผู้อื่นและกลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

bangkokbiznews. Ministry of Public Health confirms 2 increase cases of covid-19 patients are cured [Internet]. 2020 [cited 2020 Mar 7]. Available from: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/869688 (in Thai)

Ratnarathon A. Coronavirus infectious disease-2019 (COVID-19): A case report, the first patient in Thailand and outside China. J Bamrasnaradura Infect Dis Inst 2020; 14(2): 37-44. (in Thai)

Pongpirul WA, Pongpirul K, Ratnarathon AC, Prasithsirikul W. Journey of a Thai taxi driver and novel coronavirus. N Engl J Med 2020 Mar 12; 382(11): 1067-8. doi: 10.1056/NE JMc2001621. PMID: 32050060.

Department of Disease Control. Coronavirus disease 2019 (COVID -19) [Internet]. 2019 [cited 2020 Mar 7]. Available from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php (in Thai)

Yamane T. Statistics an introduction analysis. 2nd ed. New York: Harper & Row; 1973.

Wiersma W, Jurs SG. Research methods in education. Massachusetts: Pearson; 2009.

Kamolpiyapat S. The decision making to use service of private hospital in Bangkok [dissertation]. Pathum Thani: Bangkok University; 2014. (in Thai)

Chaidee T. A comparison study between the image of Siriraj Piyamaharajkarun Hospital and the perception of intergrated marketing communication of the clients [dissertation]. Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2016. (in Thai)

Supapolsiri K. Image of the leading private hospital and loyalty among customers [dissertation]. Bangkok: Chulalongkorn University; 2017. (in Thai)

Na Bangchang C, Archarungroj P. Factors affecting behavior of public health services in Somdechprapinkloa Hospital Thonburi, Bangkok. Journal of MBA Srinakharinwirot 2015; 6(2): 123-33. (in Thai)

Kesornbunnak O, Nuritmont W. The Influences of service quality and organization image on world of mouth communication of medical service users in Rajthanee Hospital. Journal of Graduate School, Pitchayatat 2019; 14(1): 209-18. (in Thai)

Savakeviharee N. Factors affecting Ramathibodi Hospital consumer satisfaction [dissertation]. Pathum Thani: Thammasat University; 2017. (in Thai)

Kheytui W, Tiwasingh C, Ratchakom W. Patient’s expectation and satisfaction in service quality dental hospital, Faculty of Dentistry, Mahidol University. Mahidol R2R e-Journal 2018; 5(1): 101-19. (in Thai)

Depisansakul P. Expectation and perception of the clients about the service quality of the hospital. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2014;

(1): 573-92. (in Thai)

Pinthisueb P, Boromtanarat C, Chankong W. The 2nd STOU Graduate Research Conference: Factors affecting to using health service utilization of insured persons in Lampang Province. Nonthaburi: STOU; 2012. (in Thai)