เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

สถานการณ์เชื้อ Klebsiella pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560

วิภา น้อยท่าช้าง, วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล, รัตนา ลาวัง

1 - 9

ผลการประเมินโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

กฤษฎา หาญบรรเจิด, เกียรติศักดิ์ แหลมจริง

45 - 55

ปัจจัยทำนายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน

สุวรัตน์ หลาบนอก, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

56 - 67