การสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Main Article Content

ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ
จักรกฤษณ์ พลราชม

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การใช้คู่มือสำหรับเยาวชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชนไทย โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ คือ เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-22 ปี จำนวน 20 คน ใช้หลักการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา


             ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 มิติ คือ 1) บทบาท 2) อารมณ์   3) การรับรู้ 4) เจตคติ และ 5) พฤติกรรม ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามิติที่ส่งผลต่อประสบการณ์ทางบวกในการใช้คู่มือเยาวชนฯ เป็นอย่างมาก คือ มิติทางด้านอารมณ์และการรับรู้ ผลการวิจัยที่ได้รับครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบสื่อที่ตรงกับความต้องการและทำให้เกิดประสบการณ์ทางบวกกับผู้ใช้ไปพร้อมกัน เพื่อทำให้การสื่อสารเรื่องเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome: current situation [Internet]. 2018 [cited 2019 July 27]. Available from: https://ddc.moph.go.th/th/site/disease/detail/57/status. (in Thai)

Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. HIV situation in Thailand B.E. 2017. Bangkok: Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control; 2017. (in Thai)

Thai Health Promotion Foundation. Worrying situation Thai teenagers are more infected with HIV [Internet]. 2018 [cited 2019 July 27]. Available from: https://www.thaihealth.or.th/Content/41145.html (in Thai)

Bureau of AIDS, TB and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Thailand national strategy on STIs prevention and control 2017 – 2021. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing House; 2016. (in Thai)

Bureau of AIDS, TB and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Development of health literacy about HIV and STIs. Nonthaburi: Bureau of AIDS, TB and STIs, Department of Disease Control; 2019. (in Thai)

Kaeodumkoeng K. Health literacy: access, understandand application. Bangkok: Amarin Printing & Publishing Public; 2018. (in Thai)

Quinones D, Rusu C. Applying a methodology to develop user experience heuristics. Comput Stand Inter 2019; doi: 10.1016/j.csi.2019.04.004.

Marc H. Experience design: technology for all the right reasons [Internet]. 2010 [cited 2019 July 27]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/220696314_Experience_Design_Technology_for_All_the_Right_Reasons

Richard MR, Edward LD. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: The Guilford Press; 2017.

Sutheewasinnon P, Pasunon P. Sampling strategies for qualitative research. Parichart Journal 2016; 29(2): 32-48. (in Thai)

Nastasi BK, Schensul SL. Contributions of qualitative research to the validity of intervention research. J Sch Psychol 2005; 43(3): 177–95.

Bureau of AIDS, TB and STIs, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Youth guide book on knowledge of HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infection. Nonthaburi: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2019. (in Thai)

Pawun V, Sriboonthip N, Ponrachom C, Chumkesornkulkit P, Chayyaphong A. Evaluation of perception of information in disease and health hazard, prevention and control behaviors of disease and image of the department of the Thai people during B.E. 2018. Bangkok: Poomthong; 2018. (in Thai)