สถานการณ์เชื้อ Klebsiella pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem ในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560

Main Article Content

วิภา น้อยท่าช้าง
วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
รัตนา ลาวัง

บทคัดย่อ

          เชื้อ Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ดื้อยากลุ่ม Carbapenem สาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลัง เพื่อต้องการศึกษาสถานการณ์เชื้อ K. pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenemของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2560 พบเชื้อ K. pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem จำนวน 114 ไอโชเลต (ร้อยละ 8.2) จากเชื้อ K. pneumoniae จำนวน 1,393 ไอโชเลต เชื้อส่วนใหญ่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจปัสสาวะร้อยละ 41.2 และจากหอผู้ป่วยอายุรกรรมร้อยละ 58.8 โดยเชื้อส่วนใหญ่ดื้อยาทั้ง 4 ชนิดของยากลุ่ม Carbapenem (ertapenem, imipenem, meropenem, and doripenem) ร้อยละ 95.6 พบว่า มีค่า minimum inhibitory concentration (MIC) levels สูงโดยมีค่า MIC50 และ MIC90 ต่อยา ertapenem, doripenem เท่ากันคือ ≥ 8mg/L และยา imipenem, meropenem เท่ากันคือ  ≥ 16 mg/L ตามลำดับ โดยเชื้อ K. pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenemให้ผลไวต่อยากลุ่ม fluoroquinolones ประมาณร้อยละ 20 มีค่า MIC90 สูงต่อยา ciprofloxacin และ levofloxacin คือ ≥ 4 mg/L และ ≥ 8 mg/L ตามลำดับ มีเพียงยา amikacin ที่ยังออกฤทธิ์ได้ดีในเชื้อ K. pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem พบเชื้อไวต่อยาร้อยละ 87.8 โดยมีค่า MIC50 และ MIC90 คือ ≤ 2 mg/L และ ≥ 64 mg/L ตามลำดับ


          ในการสุ่มเชื้อ K. pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem จำนวน 41 ไอโชเลต พบเชื้อมียีนควบคุมการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเนม จำนวน 39 ไอโชเลต (ร้อยละ 95.1) และเชื้อทุกตัวพบยีนชนิด New Delhi metalo-β-lactamase (NDM) นอกจากนี้ยังพบเอนไซม์ชนิด OXA-48 like และยีนดื้อยาโคลิสติน เอ็มซีอาร์-วัน ร่วมด้วยจำนวน 2 และ 1 ไอโชเลต ตามลำดับ จากผลการวิจัยนี้พบเชื้อสร้างเอนไซม์ดื้อยาชนิด NDM เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเชื้อสามารถส่งต่อยีนดื้อยาไปยังเชื้ออื่นได้ง่าย ดังนั้นการตรวจติดตามตรวจหายีนควบคุมการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเนมและยีนดื้อยาโคลิสติน เอ็มซีอาร์-วัน ในเชื้อ K. pneumoniae ดื้อยากลุ่ม Carbapenem ที่แยกได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายมาตรการในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการควบคุมป้องกันการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Macrae MB, Shannon KP, Rayner DM, Kaiser AM, Hoffman PN, et al. A simultaneous outbreak on a neonatal unit of two strains of multiply antibiotic resistant Klebsiella pneumoniae controllable only by ward closure. J Hosp Infect 2001; 49(3): 183–92.

Sadsee P. The prevalence of carbapenem resistant Enterobacteriaceae at Somdejphrachoataksinmaharaj

Hospital, Tak. bamras j 2019; 13(2): 78-86. (in Thai)

Paterson DL. Resistance in gram-negative bacteria: Enterobacteriaceae. Am J Med 2006; 119(6 Suppl 1): S20–8.

Bush K. Proliferation and significance of clinically relevant beta-lactamases. Ann N Y Acad Sci 2013 jan; 1277: 84-90. doi: 10.1111/nyas.12023. PMID: 23346859.

MacKenzie FM, Forbes KJ, Dorai-John T, Amyes SG, Gould IM. Emergence of a carbapenem-resistant

Klebsiella pneumoniae. Lancet 1997 sep 13; 350 (9080): 783. doi: 10.1016/s0140-6736(05)62567-6. PMID: 9298003.

Meybeck A, Laurans C, Broucqsault-Dedrie C, Vanbaelinghem C, Verheyde I, Ledez R, et al. Rapid containment of coincident outbreaks with 2 carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae strains in an intensive care unit. Am J Infect Control 2014; 42(8): 929-31.

Zweigner J, Gastmeier P, Kola A, Klefisch FR, Schweizer C, Hummel M. A carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae outbreak following bronchoscopy. Am J Infect Control 2014; 42(8): 936–7.

Matsumura Y, Tanaka M, Yamamoto M, Nagao M, Machida K, Ito Y, et al. High prevalence of carbapenem resistance among plasmid-mediated AmpC β-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae during outbreaks in liver transplantation units. Int J Antimicrob Agents 2015; 45(1): 33–40.

Stillwell T, Green M, Barbadora K, Ferrelli JG, Roberts TL, Weissman SJ, et al. Outbreak of KPC-3 producing carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae in a US pediatric hospital. J Pediatric Infect Dis Soc 2015; 4(4): 330–8.

National Antimicrobial Resistance Surveillance Thailand. Situation of antimicrobial resistance 2000 - 2018 [internet]. 2019 [cited 2019 May 10]. Available from: http://narst.dmsc.moph.go.th/data/AMR%202000-2018-12M.pdf. (in Thai)

National Antimicrobial Resistance Surveillance Thailand. Antibiograms by health service area [internet]. 2019 [cited 2019 May 10]. Available from: http://narst.dmsc.moph.go.th/rmscantibiograms/2017/12/02_12M2017_All.pdf. (in Thai)

National Antimicrobial Resistance Surveillance Thailand. Antibiograms [internet]. 2019 [cited 2019 May 10]. Available from: http://narst.dmsc.moph.go.th/antibiograms/2017/12/Jan-Dec2017-All.pdf. (in Thai)

National Antimicrobial Resistance Surveillance Thailand. Antibiograms [internet]. 2019 [cited 2019 May 10]. Available from: http://narst.dmsc.moph.go.th/news001.html. (in Thai)

Borer A, Saidel-Odes L, Riesenberg K, Eskira S, Peled N, Nativ R, et al. Attributable mortality rate for carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae bactermia. Infect Control Hosp Epidemiol 2009; 30(10): 972–6.

Hoxha A, Karki T, Giambi C, Montano C, Sisto A, Bella A, et al. Attributable mortality of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infections in a prospective matched cohort study in Italy, 2012-2013. J Hosp Infect 2016; 92(1):61–6.

Tumbarello M, Viale P, Viscoli C, Trecarichi EM, Tumietto F, Marchese A, et al. Predictors of mortality in bloodstream infections caused by Klebsiella pneumoniae Carbapenemase-producing K. pneumoniae: importance of combination therapy. Clin Infect Dis 2012; 55(7): 943–50.

Capone A, Giannella M, Fortini D, Giordano A, Meledandri M, Ballardini M, et al. High rate of colistin resistance among patients with carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae infection accounts for an excess of mortality. Clin Microbiol Infect 2013; 19(1): E23–30.

Melvin P, Jean B, Shelley Campeau, George M, Marcelo F, Romney M, et al. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Fort Wayne: Clinical and laboratory standards institute; 2018.

Hatrongjit R, Kerdsin A, Akedac Y, Hamadad S. Detection of plasmid-mediated colistin-resistant and

carbapenem-resistant genes by multiplex PCR. MethodsX 2018 may 25; 5: 532-6. doi: 10.1016/j.mex.2018.05.016. PMID: 30023315.

Netikul T, Kiratisin P. Genetic characterization of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae and the spread of carbapenem-Resistant Klebsiella pneumonia ST340 at a University Hospital in Thailand. PLoS One 2015 sep 25; 10(9): e0139116. doi: 10.1371/journal.pone.0139116. PMID: 26407326.

The Center for Disease. Dynamics Economics & Policy. ResistanceMap: Antibiotic resistance [Internet]. [cited 2019 may 10]. Available from: https://resistance map.cddep.org/AntibioticResistance.php.

Arsheewa W. Prevalence of carbapnemase enzyme in clinical isolates of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae from Prapokklao Hospital in 2012-2013. J Prapokklao Hosp Clin Med Educate Center 2016; 33(4): 213-25.

Singpoltan N. Carbaspenems Resistant Entero-bacteriaceae surveillance in Maharat Nakhonrat- chasima Hospital. J Med Technol Assoc Thai 2014; 42(2): 4931-9.

Sangkitphon S, Paweenakittipon W, Untharikaka E, Bunsang K, Phaopang P, et al. Enhancing incorporation of global and national antimicrobial resistance surveillance. Nonthaburi: US Embassy in Bangkok; 2018. (in Thai)

Srijan A, Margulieux KR, Ruekit S, Snesrud E, Maybank R, Serichantalergs O, et al. Genomic characterization of nonclonal mcr-1-positive multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae from clinical samples in thailand. Microb Drug Resist 2018; 24(4): 403-10.